12. Апеляційна або касаційна скарга на рішення господарського суду.

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

До Київського апеляційного господарського суду

Через Господарський суд міста Києва
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б

Скаржник (Відповідач):
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПІДПРИЄМСТВО-1»
Код ЄДРПОУ ___________
Юридична адреса:
________________________
Фактична адреса:
________________________
Тел./факс _______________

Позивач:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПІДПРИЄМСТВО-2»
Код ЄДРПОУ _________
Адреса ____________________
факс: ____________
email: __________

по справі №__________
Головуючий І інст. суддя ______________

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на рішення Господарського суду міста Києва від _________2013 року
(повний текст виготовлено _________ 2013 року)

Рішенням Господарського суду міста Києва від _______ 2013 року (повний текст виготовлено ________ 2013 року) задоволено повністю позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-2» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-1». З відповідача стягнуто __________ грн. основного боргу та 1720,50 грн. судового збору.
Відповідач не згодний з ухваленим рішенням, вважає його прийнятим на підставі не повністю досліджених доказів, з порушенням норм матеріального права при недотриманні норм процесуального права, виходячи з наступного.
Відповідачем не був поданий відзив на позов в зв’язку з відрядженням його представника. Клопотання про відкладення розгляду справи, подане відповідачем через канцелярію суду, було судом відхилене, в зв’язку з чим справа розглянута без з’ясування всіх обставин, без належного дослідження поданих позивачем доказів на підтвердження своїх вимог.
Під час підписання ______ 2012 року договору №__________ (далі-Договір) сторонами не була досягнута згода з усіх його істотних умов.
Так, предметом Договору відповідно до п. 1.1 є забезпечення комплексу заходів, спрямованих на стимулювання збуту продукції зазначеної в додатках до поточного договору, а замовник оплачує ці послуги у певний термін в п.2.3 цього Договору.
Згідно пункту 3.1 Договору сторони домовились оформити перелік робіт (послуг), список товарних позицій, з якими будуть проводитись ці роботи і перелік адрес, за якими будуть виконуватись зазначені роботи, у вигляді додатків до цього.
Відповідно до п. 3.3 Договору, тривалість робіт, їх періодичність, структуру звітності та інші обов’язкові до виконання умови оформляються у вигляді додаткових інструкцій або планограм які є невід’ємною частиною цього договору.
Отже з тексту Договору вбачається, що сторони домовились при його підписанні викласти перелік конкретних умов його виконання в окремих додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору. Однак з доданих позивачем до позовної заяви додатків вбачається, що між сторонами був укладений лише Договір без додатків. Позивачем додатки до Договору не додані до позовної заяви в зв’язку з тим, що не виготовлялись та не підписувались сторонами.
Таким чином Договір не містить конкретних вказівок на цілу низку умов (перелік продукції, перелік робіт, структуру звітності). Виконавець взяв на себе зобов’язання підготувати ці документи та надати іншій стороні (Замовнику) на підписання, однак цього не зробив, а виконати даний Договір без додатків просто неможливо, між сторонами не погоджено список товарних позицій, з якими буде проводитись робота та в чому полягає робота. Ті додатки до Договору, які підписані сторонами _________, _________, ___________) не містять відомостей, посилання на які містять пункти 1.1, 3.1 та 3.3 Договору. Такий договір вважається неукладеним відповідно до закону.
Відповідно до ч.1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
За ч.1 ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими
відповідно до актів цивільного законодавства.
Згідно ч.1 ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Положеннями частин 1-4 ст. 180 ГК України встановлено, що зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості.
Відповідно до ч.8 ст. 181 ГК України, у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним
(таким, що не відбувся). Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами Цивільного кодексу України.
Відповідно до ч.2,3 ст. 639 ЦК України, якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.
З аналізу наведених норм та положень Договору однозначно вбачається, що підписання сторонами Договору без погодження та підписання обов’язкових додатків до нього, посилання на які містяться в Договорі, не можна вважати укладенням договору в розумінні Глави 53 ЦК України, якою регулюються дані правовідносини. У вирішенні даного питання слід звернути особливу увагу на п.1.1 Договору «Предмет договору», який містить посилання на додаток до Договору, але такого додатку не існує. Виходячи зі змісту ст. 638 ЦК України, ст. 181 ГК України, без погодження предмету договору такий договір не є укладеним.
Крім того, відповідно до п.2.3 Договору, повна оплата вартості роботи проводиться не пізніше 5 днів до закінчення роботи.
Враховуючи, що на даний момент Виконавець (позивач) все ще не виконав своїх зобов’язань за Договором, що підтверджується вищенаведеними аргументами, не повідомив відповідно до п.2.3 Договору дату початку перебігу п’ятиденного строку до закінчення роботи, правових підстав для стягнення судом вартості послуг за Договором не існує.
При винесенні рішення від ________ 2013 року Господарський суд міста Києва не дослідив підписаний сторонами Договір наявні в матеріалах справи документи, неправильно визначився із характером спірних правовідносин, не застосував закон, який підлягає застосуванню, зокрема ст. 638 ЦК України, ст. 181 ГК України, в зв’язку з чим прийняв помилкове рішення, яке підлягає скасуванню.
Відповідно до ст. 103, 104 ГПК України, апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право, зокрема, скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення. Підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 91-95, 103, 104 ГПК України,

ПРОШУ СУД:

1.Рішення Господарського суду міста Києва від _________ 2013 року скасувати. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-2» до товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-1» про стягнення основного боргу в сумі __________ грн. відмовити повністю.

Додатки:
Доказ направлення копії апеляційної скарги позивачеві (квитанція, опис)
Квитанція про сплату судового збору

___________ 2013 року
Директор ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-1»

КАСАЦІЙНА СКАРГА

До Вищого господарського суду України
01016, м. Київ, вул. О.Копиленка, 6

через: Дніпропетровський апеляцiйний господарський суд
49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 65

Відповідач (скаржник): Селянське (фермерське) господарство «___________»
с. Фурманівка, Новоукраїнський район,
Кіровоградської області, код ЄДРПОУ _____________

Позивач: Сільськогосподарське товариство з
обмеженою відповідальністю «______________»
с. ______________, _____________________ район,
Кіровоградської області, код ЄДРПОУ ____________________

Справа _________(______)
___________________ року.

КАСАЦІЙНА СКАРГА
на рішення господарського суду Кіровоградської області від ____ р.
та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від
______________ року по справі № _____________

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від _______ р. по справі № _______, підписаного відповідно до ст.85 ГПК України ___________ р., позовні вимоги задоволено частково, а саме: стягнуто з Відповідача збитки в сумі ____________ грн., судовий збір в сумі _________ грн.
Спори між господарським товариством та його посадовою особою
Постановою колегії суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду від ______ року рішення Господарського суду Кіровоградської області від ____________ року залишено без змін, а скаргу без задоволення.
Вважаємо, що Рішення господарського суду Кіровоградської області від ________ р. та Постанова колегії суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду від _______ постановлені з порушенням норм процесуального та матеріального права.
виклад позиції судів
З даними твердженнями ми не згодні зі слідуючих підстав:
виклад обставин та докази в підтвердження своєї позиції
Отже, суд припустився порушень норм процесуального законодавства – ст.ст., _____ ГПК України, порушень норм матеріального законодавства – ст.ст._____________ ЦК України.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. _______________ ГПК України, на підставі ст.ст. ____________ЦК України,

ПРОСИМО СУД:

1. Скасувати Рішення господарського суду Кіровоградської області від __________ р. та Постанову колегії суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду від _________ по справі № _______ за позовом Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «_________», с. ______, ________ район, Кіровоградської області, код ЄДРПОУ ___________ до Селянського (фермерського) господарства «_________», с. _____________, ___________, Кіровоградської області, код ЄДРПОУ _____________ повністю і припинити провадження по справі.

Додатки:

Директор
Фермерського господарства «_______________» ________________

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.