9. Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов’язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).

До Голосіївського районного суду м. Києва
вулиця Полковника Потєхіна, 14А, Київ, 03127

Позивач: Іванов Іван Іванович
вулиця Васильківська, 13, м. Київ, 03127

Відповідач: Фізична особа-підприємець
Петренко Василій Васильович
проспект Голосіївський, 27, м. Київ, 03127

Позовна заява
про захист прав споживача, розірвання договору купівлі-продажу, стягнення коштів та відшкодування завданих збитків

28 листопада 2015 року між Івановим Іваном Івановичем (далі – позивач) та Фізичною особою-підприємцем Петренко Василієм Васильовичем (далі – відповідач) укладено Договір купівлі-продажу № 251 (далі – Договір).
Відповідно до п.1.1 Договору Продавець (відповідач у справі) зобов’язався передати у власність Покупцю (позивач у справі) комплект кухонних меблів (далі – Товар), вказаний у Замовленні та Ескізах кухні, а Покупець зобов’язався прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
Згідно з п.4.1 Договору поставка Товару здійснюється Продавцем до місця доставки, вказаного у Замовленні.
П.4.2 Договору встановлено, що строк поставки Товару складає до 120 календарних днів, починаючи з дати кінцевого узгодження технологом, конструктором та Покупцем листа-узгодження замовлення про можливість виготовити та встановити кухню Покупцеві по індивідуальному замовленню Покупця та після останнього узгодження Специфікації, за умови надходження Продавцю авансового платежу Покупця у розмірі, визначеного п.6.3 даного Договору.
П.6.2 Договору, загальна вартість Товару складає 27713,00 (двадцять сім тисяч сімсот тринадцять) гривень 00 копійок. Розмір авансового платежу згідно з п.6.3 Договору складає 19483,00 (дев’ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят три) гривні 00 копійок.
Згідно з п.5.2 Договору Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем за кількістю відповідно до відмітки Покупця в накладній про прийняття ним Товару.
Позивач 28 листопада 2015 року сплатила відповідачу відповідно до умов Договору авансовий платіж у розмірі 19483,00 (дев’ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят три) гривні 00 копійок, що підтверджується товарним чеком від 28 листопада 2015 року до Договору з печаткою відповідача про отримання грошової суми.
Разом з тим, товар так і не було поставлено у передбачений Договором строк, а саме до 27.03.2016 року через 120 календарних днів з часу сплати авансового платежу 28.11.2015 року та кінцевого узгодження технологом, конструктором та Покупцем листа-узгодження замовлення, відповідно до умов Договору.
11 грудня 2015 року від відповідача надійшов гарантійний лист, в якому останнім гарантувалось здійснення поставки Товару в термін до 25 грудня 2015 року. Проте, поставка Товару так і не відбулася.
Згідно з положеннями Договору відповідач повинен був виконати зобов’язання до 27.03.2016 року, але так і не виконав.
Відповідно до п. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.
Згідно ч. 1 п. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Договором відповідно до п. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Згідно зі ст. 656 Цивільного кодексу України предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.
Стаття 631 Цивільного кодексу України передбачає, що договір набирає чинності з моменту його укладення, та строком його дії є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.
Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами.
Відповідно до ст. ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно зі ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Продавець зобов’язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу (ст. 663 Цивільного кодексу України).
Статтею 610 Цивільного кодексу України, передбачено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).
Відповідно до ч.1 ст.611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов’язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.
Пунктом 7.4 Договору передбачено, що у разі порушення Продавцем передбачених даним договором строків поставки Товару чи строків надання послуг, Продавець відповідно сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від загальної вартості Товару чи вартості послуг за кожен день прострочення, або Покупець має право по своєму вибору вчинити дії, передбачені даним Договором.
Також, положеннями ст. 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу, а також три проценти річних від простроченої суми , якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.
Згідно ч. 1 ст. 11 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до вимог ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Підсумовуючи наведене, відповідачем – ФОП Петренко В.В. не виконано умови договору купівлі-продажу №251 від 28 листопада 2015 року, що дає право позивачу вимагати від ФОП Петренко В.В. розірвання договору купівлі-продажу повернення грошових коштів в сумі 19 483,00 грн., що складається із суми авансового платежу, у відповідності до п. 6.3. договору, яка проведена позивачем в повному обсязі на момент підписання договору.
Крім того, є необхідність стягнути з відповідача на користь позивача пені за несвоєчасне виконання зобов’язання у розмірі 0,1% від загальної вартості товару за кожен день прострочення, що становить 6 845,11 грн., виходячи з наступного розрахунку: 27713,00 грн. * 0,1% : 100 * 247 днів = 6845,11 грн., а також, трьох процентів річних від простроченої суми, з дати попередньої оплати товару (28.11.2011 р.), що складає 587,69 грн., виходячи з розрахунку: 19 483, 00 грн. *367 днів*3%:365:100=587,69.

З урахуванням вищевикладеного та на підставі статей 1, 4, 8, 10, 22 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. ст. 6, 11, 22, 203, 215-216, 509, 526, 530, 626, 627, 629, 631, 655, 656, 663, 665, 1166 Цивільного кодексу України та статей 10, 60, 119-120 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Розірвати договір купівлі-продажу від 28 листопада 2015 року № 251, укладений між Івановим Іваном Івановичем та Фізичною особою-підприємцем Петренко Василієм Васильовичем.
2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Петренко Василія Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 123456789) на користь Іванова Івана Івановича 19483,00 (дев’ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят три гривні 00 коп.), сплаченого авансового платежу.
3. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Петренко Василія Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 123456789) на користь Іванова Івана Івановича 6845,11 (шість тисяч вісімсот сорок п’ять гривень 11 коп.) пені.
4. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Петренко Василія Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 123456789) на користь Іванова Івана Івановича 3% річних у розмірі 587,69 грн.

Додатки:

«__»_____ 2017 року

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.