22. Акти Національної асоціації адвокатів України: Положення про Раду адвокатів України, Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, затверджено установчим з’їздом адвокатів України від «17» листопада 2012 року (зі змінами від «26-27».04.2014)
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (далі – РАУ) діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є національним органом адвокатського самоврядування, на який державою покладено виконання у період між з‘їздами адвокатів України публічно-представницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі адвокатури України;
2. Повноваження, порядок формування та діяльності РАУ визначаються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Положенням;
3. Найменування РАУ: Повне найменування: українською мовою – РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ; англійською мовою – BAR COUNCIL OF UKRAINE; Скорочене найменування: українською мовою – РАУ; англійською мовою – BCU.
4. Положення про РАУ затверджується установчим з’їздом адвокатів України. Зміни та доповнення до положення про РАУ вносяться з’їздом адвокатів України;
5. РАУ не має статусу юридичної особи.
До складу РАУ входить тридцять членів-адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, а також голова та два заступники голови Ради адвокатів України, які обираються з’їздом адвокатів України.
Секретар Ради обирається Радою адвокатів України зі складу її членів на першому засіданні шляхом відкритого голосування. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради. Члени Ради адвокатів України мають делеговані повноваження на прийняття шляхом голосування на засіданнях Ради обов’язкових для виконання усіма
адвокатами України рішень даного органу адвокатського самоврядування. Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її складу.
Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд;
6. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть достроково скласти свої повноваження, які припиняються із дня подання до Ради адвокатів України відповідної заяви;
7. Голова, заступник голови, член Ради адвокатів України зобов’язані брати участь в засіданнях Ради адвокатів України та виконувати доручення Ради адвокатів України, Голови Ради адвокатів України, видані в межах повноважень, наданих законом та актами НААУ;
8. Голова, заступник голови, член Ради адвокатів України, Секретар Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади лише у разі систематичного або одноразового грубого невиконання ними, своїх обов’язків, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» або цим Положенням;
9. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
10. Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України.
II. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
1. Рада адвокатів України відповідно до покладених на неї завдань:
1.1. Складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду адвокатів України;
1.2. Визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з’їзду адвокатів України;
1.3. Забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України;
1.4. Здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль та координує діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього, затверджує форму витягу з Єдиного реєстру адвокатів України та Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України;
1.5. Затверджує регламент конференції адвокатів регіону; положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
1.6. Встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує, їх розподіл і використання;
1.7. Визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, розмір відрахувань рад адвокатів регіону на забезпечення діяльності Ради адвокатів України та інших відрахувань;
1.8. Приймає рішення від імені Національної асоціації адвокатів України про створення рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, міста Севастополя, реєстрацію змін до їх установчих документів та змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
1.9. Затверджує Регламенти роботи рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої ревізійної комісії адвокатури, а також положення ревізійної комісії адвокатів регіону;
1.10.Координує та контролює діяльність рад адвокатів регіонів, сприяє їх діяльності та надає їм необхідну методичну допомогу;
1.11.Сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних, соціальних та інших прав адвокатів;
1.12.Приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених Статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів України;
1.13.Затверджує порядок оприлюднення щорічної фінансової звітності Національної асоціації адвокатів України;
1.14.Розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів, із правом скасування незаконних рішень;
1.15.Визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;
1.16.Забезпечує ведення та функціонування офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;
1.17.Затверджує перелік документів, що додаються до заяви адвоката іноземної держави про включення до Єдиного реєстру адвокатів України;
1.18.Затверджує зразки свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена Ради адвокатів України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, посвідчення Голови, члена Вищої ревізійної комісії адвокатури;
1.19.Затверджує порядок складання кваліфікаційних іспитів, програму кваліфікаційних іспитів та методику їх оцінювання, інші документи, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
1.20.Затверджує порядок проходження стажування, програму та методику оцінювання стажування;
1.21.Затверджує типову форму ордеру адвоката, положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів;
1.22.Затверджує порядок складання радою адвокатів регіону протоколу про адміністративне правопорушення та форму протоколу;
1.23.Розробляє за дорученням з’їзду адвокатів України, органів держаної влади та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність адвокатури, у тому числі щодо соціального захисту адвокатів, професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, а також інші проекти нормативно-правових актів у сфері
державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;
1.24.Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд суб’єктам законодавчої ініціативи;
1.25.Здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, що подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;
1.26.Готує зауваження і пропозиції до поданих до Верховної Ради України законопроектів у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;
1.27.Вживає відповідно до законодавства заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності; вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
1.28.Організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо діяльності Національної асоціації адвокатів України, здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення та моніторинг її виконання;
1.29.Здійснює офіційне опублікування рішень з’їзду адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України;
1.30.Виступає засновником засобів масової інформації від імені Національної асоціації адвокатів України;
1.31.Визначає порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатами, здійснює методичне керівництво та організовує підвищення кваліфікації адвокатів;
1.32.Бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки кадрів за юридичними спеціальностями;
1.33.Сприяє органам державної влади та місцевого самоврядування, іншим суб’єктам у розвитку надання правової допомоги з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
1.34.Сприяє координаційній діяльності центральних органів державної влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами державної влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;
1.35.Приймає участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
1.36.Надає роз’яснення з питань, пов’язаних із адвокатською діяльністю;
1.37.Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
1.38.Виконує інші функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень з’їзду адвокатів України, цього Положення.
2. Рада адвокатів України виконує функцію вищого органу Національної асоціації адвокатів України в період між з‘їздами адвокатів України.
III. КЕРІВНИЦТВО РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.
1. Голова Ради адвокатів України:
1.1. Є головою Національної асоціації адвокатів України за посадою;
1.2. Представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами, міжнародними установами та організаціями;
1.3. Керує роботою Ради адвокатів України, спрямовує діяльність Ради адвокатів України на забезпечення виконання напрямків діяльності НААУ, схвалених з’їздом адвокатів України, та здійснення інших повноважень, покладених на РАУ, надає з цією метою доручення членам Ради адвокатів України;
1.4. Забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України, головує на них;
1.5. Формує проект порядку денного Ради адвокатів України;
1.6. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
1.7. Організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України;
1.8. Розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису;
1.9. Координує діяльність органів адвокатського самоврядування;
1.10.Приймає рішення щодо забезпечення представництва інтересів НААУ та Ради адвокатів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України;
1.11.Вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, професійних інтересів адвокатів від протиправних посягань;
1.12.Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення, нагородження відзнаками НААУ і Ради адвокатів України та представлення до державних нагород;
1.13.Організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України (який є одночасно секретаріатом РАУ), вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Положенням, статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України і з’їзду адвокатів України;
1.14. Взаємодіє з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями;
1.15.Підписує та скріплює печаткою НААУ установчі документи рад адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
1.16.Підписує акти Ради адвокатів України;
1.17.Видає накази, розпорядження, роз’яснення, листи, рекомендації з будь-яких інших питань адвокатури, що не віднесені до виключної компетенції Ради адвокатів України, і є обов’язковими до виконання усіма адвокатами України та адвокатами іноземної держави, які мають намір здійснювати, або здійснюють адвокатську діяльність в Україні;
1.18.Веде переговори і підписує міжнародні угоди, що витікають із завдань НААУ та Ради адвокатів України;
1.19.Координує діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються в НААУ та Радою адвокатів України;
1.20.Здійснює інші повноваження, передбачені Законом, Статутом НААУ та цим Положенням;
1.21.Може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з’їздом адвокатів України.
2. Заступники Голови ради адвокатів України виконують обов’язки Голови Ради адвокатів України за наказом Голови Ради адвокатів України про розподіл повноважень та обов’язків між Заступниками;
3. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради;
4. Рада адвокатів України для забезпечення покладених на неї функцій і діловодства створює секретаріат Ради (який є одночасно секретаріатом Національної асоціації адвокатів України);
5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради адвокатів України забезпечується секретаріатом Ради, секретаріат Ради очолює керівник секретаріату Ради адвокатів України, який не входить до складу Ради;
6. Структура секретаріату, штатний розпис секретаріату Ради адвокатів України затверджуються рішенням Ради;
7. Витрати на відрядження Голови, заступників голови, членів Ради адвокатів України (крім витрат на відрядження, пов’язаних із участю в засіданнях РАУ що фінансуються радами адвокатів регіонів), а також Голови та членів Вищої ревізійної комісії адвокатури в інтересах НААУ на виконання її статутних завдань здійснюються за рахунок НААУ. У випадку, якщо з поважних причин, витрати Членам РАУ на відрядження, пов’язаних з їх участю в засіданнях РАУ не фінансуються радами адвокатів регіонів, такі витрати, як виняток, можуть
бути компенсовані НААУ;
8. Рішенням Ради адвокатів України можуть бути створені інші органи та структури НААУ, що забезпечують її статутну діяльність, які можуть мати статус юридичної особи, або відокремленого підрозділу НААУ, або інший;
9. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань адвокатської діяльності при Раді адвокатів України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи, тощо;
10. Інформаційний обмін між членами Ради адвокатів України здійснюється у письмовій та/або електронній формі за допомогою електронних адрес, визначених Секретаріатом Ради адвокатів України.
IV. ВЗАЄМОДІЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
1. Рада адвокатів України взаємодіє із іншими органами адвокатського самоврядування у межах визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом НААУ, цим Положенням;
2. Інформаційний обмін між Радою адвокатів України та іншими органами адвокатського самоврядування здійснюється у письмовій та/або електронній формі. Вимоги щодо надання відомостей і здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб’єктами інформаційного обміну на центральному рівні Радою адвокатів України;
3. За рішенням Ради адвокатів України суб’єкти інформаційного обміну звіряють відомості не менше одного разу на рік;
4. У справі забезпечення надходження та розподілу коштів НААУ здійснює свої повноваження безпосередньо та/або, через ради адвокатів в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури Автономної Республіки Крим, області, міста
Києва, міста Севастополя.
V. ЗАСІДАННЯ ТА РІШЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.
1. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а в разі його відсутності – одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п’ятої від загального складу членів Ради. Голова РАУ головує на засіданнях РАУ, а в разі його відсутності – один із заступників голови;
2. У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на засіданні Ради;
3. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні особисто, або приймають участь в порядку, передбаченому п. 4 Розділу V цього Положення, більше половини обраних членів Ради. Ухилення члена Ради адвокатів України від участі у засіданні Ради тягне дисциплінарну відповідальність. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів, присутніх на засіданні Ради. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним;
4. Рада адвокатів України вправі приймати рішення методом електронного голосування. У випадку, якщо член РАУ, що з поважних причин не може особисто бути присутнім на засіданні РАУ, він може прийняти участь в засіданні РАУ за допомогою засобів зв’язку (відео-конференція, Skype – конференція тощо);
5. Члени Ради адвокатів України скликаються шляхом направлення їм повідомлення про засідання РАУ:
5.1. На поштові (електронні) адреси, які вони надали РАУ, чим визначили їх належними та призначеними для повідомлення про скликання Ради адвокатів України, або
5.2. По факсу за номером телефону, який вони надали РАУ, чим визначили його належними та призначеними для повідомлення про скликання Ради адвокатів України, або
5.3. На електронні адреси, які їм визначені (надані) Радою адвокатів України.
5.4. Секретаріат РАУ може розмістити оголошення про засідання РАУ на
офіційному веб-сайті НААУ.
6. Член Ради адвокатів України, який без поважних причин не приймає участі в засіданнях Ради адвокатів України, не виконує або неналежним чином виконує доручення Ради адвокатів України, може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності;
7. Відомості про ухилення члена Ради від участі у засіданнях Ради адвокатів України скеровуються Головою Ради адвокатів Украіни до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка визначає регіональну КДКА, іншу ніж регіон, конференція адвокатів якого обрала члена Ради, для розгляду питання про порушення дисциплінарного провадження та прийняття рішення про притягнення такого члена Ради адвокатів України до дисциплінарної відповідальності;
8. Рішення Ради адвокатів України, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові до виконання адвокатами, адвокатськими об’єднаннями, бюро, регіональними органами адвокатського самоврядування, а також у межах реалізації публічних функцій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;
9. На засіданнях РАУ можуть бути присутні представники засобів масової інформації. Засоби масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданнях РАУ подають заявки про це до Секретаріату РАУ для їх акредитації. Такі заявки повинні бути подані засобом масової інформації в Секретаріат РАУ в строк не пізніше ніж за три дні до засідання РАУ;
10. Член РАУ допускається до участі в засіданні РАУ за умови надання ним, або радою адвокатів регіону витягу з протоколу конференції адвокатів регіону про його обрання на цю посаду;
11. Рішення Ради адвокатів України оприлюднюються на офіційному сайті НААУ, а також можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації, які визначаються Головою Ради або Радою адвокатів України.

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, затвердженого рішенням Ради Адвокатів України від«17» грудня 2012 року №26 (із змінами та доповненнями)
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Єдиний реєстр адвокатів України – це електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули права на зайняття адвокатською діяльністю, та про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.
1.2.Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ, координує діяльність, здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення рад адвокатів регіонів щодо внесення ними відомостей до ЄРАУ та надання витягів з нього згідно цього Порядку.
1.3.Внесення відомостей до ЄРАУ здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України за правилами цього Порядку.
1.4.Рада адвокатів України забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення ЄРАУ, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містить ЄРАУ, надає роз’яснення, проводить навчання щодо наповнення та користування ЄРАУ, а також виконує інші функції, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Порядком.
1.5.ЄРАУ ведеться державною мовою.
1.6.Ради адвокатів регіонів та Рада адвокатів України забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до ЄРАУ, даними документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.
Стаття 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРАУ
2.1.Відомості до ЄРАУ вносяться за дворівневим принципом. Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радами адвокатів регіонів,
Другий рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується Радою адвокатів України.
2.2.Рада адвокатів регіону призначає відповідальну особу (осіб) – адміністратора бази даних ЄРАУ, який вносить відомості до ЄРАУ на Першому рівні на підставі інформації та документів передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та актами НААУ стосовно адвокатів, яким видано свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю, адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено чи припинено, адвокатів іноземної держави, стосовно яких прийнято рішення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури про включення до ЄРАУ, інші відомості передбачені Законом та цим Порядком.
2.3.Між відповідальною особою – адміністратором бази даних ЄРАУ та радою адвокатів регіону укладається договір про конфіденційність та нерозголошення третім особам будь-яких відомостей, які стали відомі йому під час роботи з ЄРАУ. Договором передбачається персональна відповідальність осіб за розголошення відомостей про паролі доступу до бази даних ЄРАУ та передачу їх третім особам, або неналежну організацію діяльності щодо збереження таємниці, нерозголошення відомостей, порушення правил даного Порядку, у тому числі
дисциплінарна. Робоча станція (комп’ютер) адміністратора бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону повинна знаходитись в ізольованих приміщеннях, обладнаних системами контролю доступу сторонніх осіб.
2.4.Начальник відділу ведення бази даних ЄРАУ або Керівник Секретаріату Ради адвокатів України надає уповноваженій особі ради адвокатів регіону під розписку паролі доступу до адміністративної частини бази ЄРАУ відповідного регіону та відповідні налаштування з правами доступу. Для отримання паролів доступу до адміністративної частини бази ЄРАУ відповідного регіону та відповідних налаштувань з правами доступу рада адвокатів регіону подає до Ради адвокатів України заяву із копією договору про конфіденційність та нерозголошення відомостей, укладеним з адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону, завіреною печаткою. Голови рад адвокатів регіонів мають право отримувати від Ради адвокатів України право доступу до ЄРАУ першого рівня відповідної ради адвокатів регіону.
2.5.З метою забезпечення збереження конфіденційності інформації та усунення можливих збоїв у роботі електронної бази даних ЄРАУ, паролі доступу до адміністративної частини бази даних ЄРАУ підлягають заміні один раз у квартал протягом календарного року, а у разі встановлених ризиків частіше, про що адміністратор бази даних ЄРАУ повідомляється
при здійсненні входу в систему. Паролі змінюються безпосередньо адміністратором бази даних ЄРАУ та не підлягають розголошенню. Для заміни паролю користувач виконує команди системи. У разі невиконання обов’язкової заміни паролів один раз у квартал, вхід до адміністративної частини бази даних ЄРАУ блокується. Розблокування входу до адміністративної панелі ЄРАУ відбувається на підставі службової записки за підписом голови ради адвокатів регіону/начальника відділу ведення бази даних ЄРАУ на ім’я керівника Секретаріату Ради адвокатів України. Паролі також можуть бути змінені Начальником відділу ведення бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України, у разі задоволення заяви голови ради адвокатів регіону.

2.6.Начальник відділу ведення бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України проводить інструктаж щодо роботи з базою даних ЄРАУ з адміністраторами бази даних ЄРАУ рад адвокатів регіону.

2.7.При внесенні даних (відомостей) до ЄРАУ адміністратор бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону слідує командам системи електронної бази даних ЄРАУ.
2.8.Відомості, що підлягають внесенню до ЄРАУ, включаються до нього адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішеннями Ради адвокатів України.

2.9.Інформація, внесена до ЄРАУ у відповідності до правил системи бази даних ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону, є відомостями (інформацією) Першого рівня і є не доступними (не відкритими) для користувачів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
2.10. Відповідальність за достовірність, повноту та точність інформації (відомостей) внесеної/их до ЄРАУ або за невнесення обов’язкових відомостей, а також внесення до ЄРАУ відомостей без обов’язкового документального їх підтвердження на Першому рівні несуть персонально голови відповідних рад адвокатів регіонів. Відповідальність за достовірність, повноту та точність інформації (відомостей) внесеної/их на Другому рівні несе Начальник відділу ведення бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України або особа, визначена наказом Голови Національної асоціації адвокатів України.

2.11. Відомості (інформація) Першого рівня, внесені до ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону (адміністратори Першого рівня), щоденно обробляються адміністратором бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України на Другому рівні.

2.12.До адміністраторів бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України (адміністратори Другого рівня) висуваються ті ж самі вимоги, що й до адміністраторів Першого рівня щодо укладення договору про конфіденційність та збереження таємниці інформації. Паролі доступу до ЄРАУ адміністраторам Першого та Другого рівнів видаються під розписку Начальником відділу ведення бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України. Начальник відділу ведення бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України несе персональну відповідальність за організацію збереження конфіденційної інформації, яка стала відома йому та адміністраторам Другого рівня під час роботи з ЄРАУ. Начальник відділу ведення бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України має право подати клопотання до Голови або заступників Голови Національної асоціації адвокатів України щодо зміни паролів доступу адміністраторам бази даних ЄРАУ Першого та Другого рівнів у випадку, якщо вважатиме за необхідне. Паролі доступу до ЄРАУ адміністраторів Другого рівня підлягають заміні, за процедурою аналогічною для адміністраторів Першого рівня.

2.13. Адміністратори бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України перевіряють правильність, повноту та точність інформації (відомостей) внесеної на Першому рівні, а також скан-копії документів, які є підставою для внесення таких відомостей у відповідності до цього Порядку, слідуючи вказівкам системи бази даних, корегують її у випадку необхідності та затверджують її. При внесенні відомостей до бази даних ЄРАУ, адміністратор Першого рівня направляє адміністратору Другого рівня за допомогою електронної пошти чи слідуючи командам програмного продукту (системи) бази даних ЄРАУ електронну версію (скан-копії) документів, на підставі яких такі відомості внесено.

2.14. У випадку сумнівів щодо достовірності чи неточності відомостей (інформації), внесених до бази даних ЄРАУ Першим рівнем, а також виявлення адміністратором Другого рівня її неповноти, адміністратор Другого рівня може витребувати додаткове підтвердження таких відомостей у раді адвокатів регіону, які остання зобов’язана надати адміністратору Другого рівня невідкладно. Додаткові відомості надаються згідно процедури взаємодії між Першим та Другим рівнем, передбаченої п.2.13 цього Порядку.

2.15. У момент затвердження адміністратором ЄРАУ Другого рівня відомостей, отриманих від адміністратора ЄРАУ Першого рівня, вони набувають статусу відомостей (інформації) Другого рівня і стають активними та відкритими на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України для загального доступу, за винятком випадків, передбачених цим Порядком.

2.16. При внесенні інформації (відомостей) до ЄРАУ адміністраторами ЄРАУ як Першого так і Другого рівня система бази даних ЄРАУ автоматично фіксує прізвище особи, яка внесла відомості до ЄРАУ, час та дату внесення таких відомостей.
2.17. Програмне забезпечення ЄРАУ є власністю Національної асоціації адвокатів України і розробляється підрядними організаціями (підприємствами) на замовлення Національної асоціації адвокатів України. Національна асоціація адвокатів України укладає договір на розробку, обслуговування та супровід програмного забезпечення ЄРАУ зі спеціалізованою організацією (підприємством).
2.18. Електронна база даних ЄРАУ знаходиться на сервері, визначеному Національною асоціацією адвокатів України та підлягає обов’язковому систематичному резервному копіюванню на спеціальні носії з метою збереження даних від втрати.
Стаття 3. ВІДОМОСТІ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ЄРАУ
3.1. До ЄРАУ вносяться такі відомості про адвокатів:
3.1.1. Прізвище, ім’я та по батькові адвоката;
3.1.2. Номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про його видачу (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
3.1.3. Найменування і місцезнаходження організаційних форм адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;
3.1.4. Адреси робочих місць адвоката (із зазначенням основної), номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
3.1.5. Інформація про зупинення, припинення або поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;
3.1.6. Інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішеннями Ради адвокатів України або внесення яких вимагається командами програмного забезпечення бази даних ЄРАУ, що є обов’язковими для внесення їх адміністраторами ЄРАУ.
3.2. Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, згідно заяви адвоката. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України за заявою адвоката вноситься лише одна адреса робочого місця.
3.3. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
3.4. В день видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до ЄРАУ вносяться відомості, передбачені п. 3.1. цього Порядку, крім відомостей, передбачених п.п. 3.1.3., дані про які вносяться до ЄРАУ протягом часу, встановленого відповідною радою адвокатів регіону після виконання адвокатом вимог, передбачених п. 3.3. цього Порядку.

3.5. Дані щодо адвокатів, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з порушенням чинного законодавства України, до Єдиного реєстру адвокатів України не вносяться. Не вносяться до ЄРАУ також відомості, які оформлені та подані з порушенням вимог закону та актів НААУ. У разі виявлення фактів включення до ЄРАУ таких відомостей, інформація про них скеровується Головою НААУ чи його заступниками до ВКДКА для прийняття відповідного рішення.
3.6. Якщо до Єдиного реєстру адвокатів України були внесені відомості про адвокатів, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або свідоцтва про складання кваліфікаційних іспитів після 19 листопада 2012 року у відповідних радах адвокатів регіону або кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, положення про яких не затверджувались та належна їх державна реєстрація не здійснювалась, інформація скеровуються до ВКДКА для прийняття відповідного рішення.
3.7. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться відомості про помічників адвокатів, а саме:
3.7.1. прізвище, ім’я, по батькові помічника адвоката;
3.7.2. інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
3.8. Запис в ЄРАУ щодо помічників адвоката вноситься до відомостей ЄРАУ (електронна картка бази даних щодо конкретного адвоката в ЄРАУ) про
адвоката, за яким такий помічник закріплений. (пункт доповнено згідно із
Стаття 4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄРАУ
4.1. До відомостей, що містяться в ЄРАУ вносяться зміни у разі:
4.1.1. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.1.2. Поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.1.3. підпункт 4.1.3. виключено;
4.1.4. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.1.5. Зміни адреси робочого місця адвоката;
4.1.6. Зміни прізвища, імені та по батькові адвоката;
4.1.7. Зміни організаційної форми адвокатської діяльності;
4.1.8. Внесення відомостей про помічників адвоката.
4.2. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю:
4.2.1. Дата зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.2.2. Підстава зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.2.3. Дата, до якої зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, якщо такий строк визначено;
4.2.4. Заява адвоката або назва органу, який прийняв рішення про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю та власне назва і дата такого рішення;
4.3. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку поновлення права на заняття адвокатською діяльністю:
4.3.1. Дата, з якої поновлено право на заняття адвокатською діяльністю;
4.3.2. Підстава для поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.3.3. Назва органу, який прийняв рішення про поновлення права на заняття адвокатською діяльністю та власне назва і дата такого
рішення;
4.4. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:
4.4.1. Дата припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.4.2. Підстава припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4.4.3. Заява адвоката, подання встановлених законом документів, або назва органу, який прийняв рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю та власне назва і дата такого рішення.
4.5. У випадку зміни відомостей, які вносяться до ЄРАУ, адвокат зобов’язаний протягом трьох днів повідомити Раду адвокатів регіону про ці зміни, подавши відповідну заяву про внесення змін до ЄРАУ.
4.6. Заява про внесення змін до ЄРАУ подається адвокатом до Ради адвокатів регіону за адресою його робочого місця. Заява адвоката про внесення змін до ЄРАУ повинна містити відомості, передбачені п. 3.1. статті 3 цього Порядку.
4.6.1. У випадку необхідності внесення змін в ЄРАУ щодо адреси робочого місця адвоката з одного регіону в інший, – адвокат отримує в раді адвокатів регіону за поточною адресою робочого місця трансферний витяг з ЄРАУ, про що подає заяву.
4.6.2. У заяві про видачу трансферного витягу адвокат зазначає раду адвокатів регіону, на території діяльності якої буде знаходитись його нове робоче місце. Зазначається лише одна рада адвокатів регіону.
4.6.3. У момент формування та видачі трансферного витягу запис про такого адвоката в ЄРАУ стає доступним для адміністратора ЄРАУ Першого рівня ради адвокатів регіону, вказаного адвокатом за новою адресою його робочого місця (після підтвердження його відповідно адміністратором Другого рівня) на термін 30 днів з моменту формування та видачі такого трансферного витягу. Трансферний витяг підписується головою ради адвокатів регіону, або уповноваженою ним особою, скріплюється печаткою ради адвокатів регіону. Трансферний витяг формується базою даних ЄРАУ автоматично та відповідає затвердженій Радою адвокатів України формі витягу з ЄРАУ. Додатково трансферний витяг має містити обов’язкові реквізити, а саме: назву та адресу ради адвокатів регіону, до якої переміщується адвокат згідно поданої ним заяви (п.4.6.2 цього Порядку), термін дії трансферного витягу (трансферне вікно).
4.6.4. Якщо адвокат протягом 30 днів (далі по тексту «трансферне вікно») з дати формування трансферного витягу не звернувся з заявою про внесення відомостей в ЄРАУ за новою адресою робочого місця, трансферне вікно автоматично закривається системою, а отриманий трансферний витяг стає недійсним. Адвокат вправі повторно за необхідності звернутись за новим трансферним витягом.
4.6.5. Трансферний витяг не видається, якщо адвокат не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
4.6.6. Усі розпочаті дисциплінарні провадження проти адвоката, який звернувся за отриманням трансферного витягу на день його видачі, продовжують здійснюватись відносно такого адвоката в тій раді адвокатів регіону до якої адвокат звернувся за таким витягом.
4.6.7. Отримавши трансферний витяг, адвокат протягом строку дії «трансферного вікна» подає до ради адвокатів регіону, яка вказана в трансферному витягу, де буде знаходитись нова адреса робочого місця адвоката заяву про внесення змін до ЄРАУ щодо зміни адреси робочого місця.
4.6.8. Заява, передбачена п. 4.6.7 цього Порядку повинна містити відомості, зазначені у п. 3.1. статті 3 цього Порядку. До такої заяви додаються належно засвідчені копії документів на їх підтвердження (договір оренди, безоплатного користування, свідоцтво про право власності на приміщення тощо), нотаріально посвідчена копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та дійсний трансферний витяг (оригінал) з Єдиного реєстру адвокатів України;
4.6.9. Отримавши заяву від адвоката, вказану в п. 4.6.7. рада адвокатів регіону за новою адресою робочого місця адвоката вносить відповідні зміни до запису про такого адвоката в ЄРАУ, слідуючи командам системи електронної бази даних ЄРАУ. При виявленні адміністратором Другого рівня фактів дублювання записів, що були помилково допущені, такі дублюючі записи видаляються Начальником відділу ведення бази даних ЄРАУ Секретаріату Національної асоціації адвокатів України.
4.6.10. Після підтвердження адміністратором Другого рівня відомостей, внесених до ЄРАУ в трансферній процедурі адміністратором Першого рівня такі відомості стають активними в ЄРАУ, а трансфер адвоката є завершеним. З цього моменту оператор Першого рівня ради адвокатів регіону за попередньою адресою робочого місця адвоката втрачає доступ до запису в ЄРАУ про такого адвоката.
4.7. У заяві про внесення відомостей до ЄРАУ, у зв`язку зі зміною прізвища, імені чи по-батькові адвоката зазначаються відомості, передбачені п.п.
3.1.1. цього Порядку. До заяви додається нотаріально посвідчений документ про зміну прізвища, імені чи по-батькові;
4.8. У заяві адвоката про внесення відомостей до ЄРАУ, у зв`язку зі зміною організаційної форми адвокатської діяльності зазначаються відомості, передбачені п.п. 3.1.3. цього Порядку;
4.9. У заяві адвоката про внесення відомостей до ЄРАУ щодо помічника адвоката вказуються відомості, передбачені пунктом 3.7. цього Порядку та додаються документи, передбачені Положенням про помічника адвоката. При цьому, до ЄРАУ може бути внесена адреса того робочого місця адвоката, де працює його помічник.
4.10. У випадку особистого подання адвокатом заяви про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ, до заяви додаються копії свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю та інших документів передбачених цим Порядком, а їх оригінали пред’являються посадовим особам рад адвокатів регіону для огляду.
4.11. У випадку надсилання адвокатом заяви про внесення будь-яких змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ засобами поштового зв’язку, справжність підпису адвоката на заяві засвідчується нотаріально і до заяви додаються нотаріально завірені копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та інші документи, передбачені цим Порядком.
4.12.Внесення відомостей до ЄРАУ та будь-яких змін до них, надання адвокату трансферного витягу відбувається, виключно за умови сплати адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, у тому числі на умовах розстрочення. У випадку несплати адвокатом щорічного внеску на реалізацію адвокатського самоврядування, внесення відомостей про нього до ЄРАУ та будь-яких змін до них не здійснюється, а раніше внесені дані стають неактивними та невидимими до моменту сплати заборгованості. При цьому, такий адвокат не має права приймати участь в діяльності (роботі) органів адвокатського самоврядування, у зв’язку із відсутністю даних про нього в ЄРАУ.
4.13.Неперерахування, або неповне перерахування радою адвокатів регіону, отриманих від адвоката внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на рахунок Національної асоціації адвокатів України у встановленому розмірі, є підставою для не підтвердження адміністратором Другого рівня відомостей про такого адвоката в ЄРАУ, внесених адміністратором Першого рівня та переведення таких відомостей до статусу неактивних та невидимих, для користувачів офіційного веб-сайту НААУ.
4.14.Витяг з ЄРАУ щодо такого адвоката не може бути сформовано та видано.
4.15.Факт перерахування частини внесків адвокатами підтверджується результатами щомісячної звірки між Національною асоціацією адвокатів України та радами адвокатів регіонів, а також рішеннями ради адвокатів регіонів про розстрочення.
4.16.НААУ ініціює звірку та скеровує радам адвокатів регіонів електронними засобами зв’язку на їх офіційні, визначені НААУ електронні адреси, Акт звірки сплати адвокатами щорічних внесків (за наявними даними), який включає списки адвокатів з даними про сплату (несплату) щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, у тому числі на умовах розстрочення.
4.17.Ради адвокаті регіонів протягом трьох робочих днів повертають Акт звірки із внесеними до нього іншими відомостями та підтверджуючими їх документами, у тому числі що свідчать про здійснення відповідних перерахувань на рахунок НААУ. Акт звірки вважається прийнятим у редакції НААУ у разі його неповернення у визначений цим пунктом Порядку строк. Після чого, адміністратором ЄРАУ Другого рівня відомості у ЄРАУ про адвокатів, які не сплатили щорічний внесок або інформація про сплату яких не підтверджена радою адвокатів регіону, переводяться у стан неактивних та невидимих для користувачів офіційного веб-сайту НААУ.
Стаття 5. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВЕДЕННЯМ ЄРАУ
5.1. У випадку, якщо Радою адвокатів України буде встановлено плату за первинне внесення відомостей до ЄРАУ, підтвердження, внесення змін до ЄРАУ, такі відомості вноситимуться виключно за наявності підтвердження внесення такої плати;
5.2. Витрати, пов`язані з веденням ЄРАУ, відшкодовуються в розмірах і порядку, що встановлюються Радою адвокатів України;
5.3. Кошти, отримані за внесення відомостей та змін до ЄРАУ, використовуються виключно для відшкодування витрат, пов`язаних з веденням ЄРАУ. Тільки надлишкові кошти можуть бути використані за рішенням Ради адвокатів України на інші цілі.
Стаття 6. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЄРАУ, ВИТЯГ З ЄРАУ
6.1. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів за запитами правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб, адвокатів або інших осіб, видають витяги з ЄРАУ за правилами, встановленими цим Порядком;
6.2. Інформація, що внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою та доступною у режимі перегляду на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua, за винятком випадків, передбачених цим Порядком;
6.3. Для цілей, передбачених чинним законодавством України, витяг з ЄРАУ видається виключно Радою адвокатів України, або радою адвокатів регіону.
6.4. Витяги з ЄРАУ видаються безоплатно;
6.5. Витяг з ЄРАУ, якщо він видається безпосередньо Радою адвокатів України чи радою адвокатів регіону, видається та посвідчується відповідно головою Ради адвокатів України (заступниками) чи уповноваженим на це працівником або головою ради адвокатів регіону чи уповноваженим на це членом ради і скріплюється печаткою відповідної ради;
6.6. Витяг з ЄРАУ передається запитувачу особисто чи направляється листом за наявності фінансової можливості у рад адвокатів регіону, Ради адвокатів України;
6.7. ЄРАУ доступний користувачам на офіційному веб-сайті НААУ – www.unba.org.ua;
6.8. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатів України, дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних адвокатів;
6.9. Відповідальними за достовірність відомостей, що надаються для внесення до ЄРАУ в порядку внесення змін є особи, які надали цю інформацію;
6.10.Форма та зміст витягу з ЄРАУ затверджується Радою адвокатів України.
Стаття 7. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОРЯДКУ
7.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Порядку вносяться за рішенням Ради адвокатів України в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
7.2. Цей Порядок набирає чинності з дня його затвердження Радою адвокатів України;
7.3. Встановити, що з метою первісного формування ЄРАУ адвокати України зобов’язані в строк до 10 січня 2013 року подати до Ради адвокатів України відомості, передбачені статтею 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для внесення їх до Єдиного реєстру адвокатів України, про що розмістити оголошення на сайті НААУ;
7.4. До завершення повного формування органів адвокатського самоврядування в регіонах України відомості до ЄРАУ вносяться Радою адвокатів України. Голова Ради адвокатів України своїм розпорядженням надає доступ до ведення ЄРАУ Першого рівня радам адвокатів регіонів, які розпочали свою роботу;
7.5. Інформація про ради адвокатів регіонів, які мають право доступу Першого рівня ведення ЄРАУ розміщується на сайті НААУ;
7.6. Після отримання від Ради адвокатів України права доступу Першого рівня ведення ЄРАУ відповідною радою адвокатів регіону, до неї, адвокатами, адреси робочого місця яких знаходиться цьому регіоні, скеровуються відомості, вказані в п. 7.3. статті 7 даного Порядку;
7.7. Встановити, що прострочення адвокатом надання відомостей і змін до них, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Порядком є невиконанням ним рішень органів адвокатського самоврядування і тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого законом.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРДЕР АДВОКАТА ТА ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ОРДЕРІВ, затверджено рішенням Ради адвокатів України від «17» грудня 2012 року №36 (із змінами і доповненнями від 16.02.2013)
1. Положення про ордер адвоката встановлює єдині для всіх адвокатів України правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордера – письмового документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках, встановлених Законом України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України;
2. Ордер має типову форму (Додаток №1);
3. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката та інші обов’язкові реквізити, передбачені цим положенням;
4. В Україні встановлюється єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера адвоката, яку затверджує Рада адвокатів України;
5. Бланки ордерів виготовляються друкарським способом на замовлення Ради адвокатів регіону (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя), в порядку встановленому цим Положенням, і як виняток можуть бути виготовлені на замовлення Ради адвокатів України;
6. Ордерна книжка – зброшурована підшивка пронумерованих бланків ордерів у кількості 50 примірників, із серією, що присвоюється Радою адвокатів України кожному регіону (АР Крим, областям, місту Києву та Севастополю) цим Положенням;
7. Облік надходження та руху ордерів проводиться у відповідному Журналі реєстрації ордерів, що ведеться радою адвокатів регіону (Додаток № 2);
8. Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро отримують ордерні книжки за заявами відповідно адвокатів, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання або адвокатського бюро в раді адвокатів регіону, або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо у Раді адвокатів України, про що здійснюється запис у Журналі реєстрації ордерних книжок відповідної ради;
9. Адвокат, адвокатське об’єднання або адвокатське бюро мають право отримати необхідну їм кількість ордерних книжок. Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівники адвокатського бюро, адвокатське об’єднання організовує зберігання та облік руху ордерів у Журналі обліку ордерів (Додаток №3), який є предметом адвокатської таємниці, захищеної Законом;
10. Ордер, який видається адвокатом, що здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності);
11. Ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, обов’язково має містити підпис адвоката, який надає правову допомогу на підставі цього ордера та підпис керівника адвокатського бюро, адвокатського об’єднання та скріплений печаткою юридичної особи;
12. Ордер містить наступні реквізити:
12.1. Серію, порядковий номер ордера;
12.2. Прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога;
12.3. Посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;
12.4. Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
12.5. Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правову допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;
12.6. Ким ордер виданий: (адвокатом, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально (адреса робочого місця адвоката); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, що видає ордер);
12.7. Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, що видає ордер;
12.8. Дату видачі ордера;
12.9. Підпис адвоката, який здійснює свою діяльність індивідуально та видав ордер (у графі «Адвокат»);
12.10.Підпис адвоката, який згідно з ордером надає правову допомогу, якщо ордер, виданий адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);
12.11.Підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням.
13. З метою забезпечення єдиних стандартів якості ордерних книжок Рада адвокатів регіону укладає угоду на виготовлення ордерних книжок з підприємствами, що надають послуги з виготовлення друкованої продукції, організовують та координують замовлення; Встановити, що вартість ордерних книжок відшкодовується адвокатами з урахуванням витрат на їх виготовлення.
14. При виготовленні ордерів, відповідно до регіону та суб’єкта, що їх замовляє їм присвоюються наступні серії:
14.1. Рада адвокатів України – АА;
14.2. Рада адвокатів АР Крим – АК;
14.3. Рада адвокатів Вінницької області – ВН;
14.4. Рада адвокатів Волинської області – ВЛ;
14.5. Рада адвокатів Дніпропетровської області – ДП;
14.6. Рада адвокатів Донецької області – ДН;
14.7. Рада адвокатів Житомирської області – ЖТ;
14.8. Рада адвокатів Закарпатської області – ЗР;
14.9. Рада адвокатів Запорізької області – ЗП;
14.10.Рада адвокатів Івано-Франківської області – ІФ;
14.11.Рада адвокатів Кіровоградської області – КР;
14.12.Рада адвокатів міста Києва – КВ;
14.13.Рада адвокатів Київської області – КС;
14.14.Рада адвокатів Луганської області – ЛГ;
14.15.Рада адвокатів Львівської області – ЛВ;
14.16.Рада адвокатів Миколаївської області – МК;
14.17.Рада адвокатів Одеської області – ОД;
14.18.Рада адвокатів Полтавської області – ПТ;
14.19.Рада адвокатів Рівненської області – РН;
14.20.Рада адвокатів міста Севастополь – СТ;
14.21.Рада адвокатів Сумської області – СМ;
14.22.Рада адвокатів Тернопільської області – ТР;
14.23.Рада адвокатів Харківської області – ХВ;
14.24.Рада адвокатів Херсонської області – ХС;
14.25.Рада адвокатів Хмельницької області – ХМ;
14.26.Рада адвокатів Черкаської області – ЧК;
14.27.Рада адвокатів Чернівецької області – ЧЦ;
14.28.Рада адвокатів Чернігівської області – ЧН.
15. Бланк ордера містить символіку Національної асоціації адвокатів України;
16. Дане Положення набирає чинності з 01 січня 2013 року;
17. Встановити, що на період налагодження процесу виготовлення ордерних книжок та організації їх видачі адвокатам України радами адвокатів регіонів, але лише в строк до 01 квітня 2013 року, адвокати України вправі використовувати Типову форму ордера, яку вони виготовляють самостійно. При цьому в таких ордерах адвокати повинні самостійно вказувати серію регіону (п.14 цього Положення), в якому знаходиться адреса робочого місця адвоката та порядковий номер у відповідності до кількості виданих ними ордерів, починаючи від одного. Якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням, то в такому ордері вказується серія регіону (п.14 цього Положення), місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання та порядковий номер, відповідно до кількості виданих адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням ордерів, починаючи від одного.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНЕСКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, затверджено Рішенням Ради адвокатів України від «16» лютого 2013 року № 72 (із змінами та доповненнями від «4-5»07.2014)
Це Положення визначає порядок сплати, розподілу та використання внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі – «внески») в структурі Національної асоціації адвокатів України, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
1. Загальні положення
1.1. Внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування – грошові кошти, що надходять організаційним формам адвокатського самоврядування, які мають статус юридичної особи, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), з метою забезпечення гарантій незалежності Адвокатури України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, будь-яких інших органів, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб для реалізації органами адвокатського самоврядування повноважень, визначених Законом:
а. від адвокатів України щорічно в порядку та розмірі, визначеними відповідно до цього Положення та актами НААУ, Ради адвокатів України на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
б. від фізичних і юридичних осіб, відповідно до положень Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
в. від регіональних органів адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні Радою адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури.
1.2. Розмір внесків визначається відповідно до положень статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», актів НААУ Радою адвокатів України.
1.3. Рада адвокатів України встановлює розмір, порядок сплати внесків, їх розподіл і напрямки використання для забезпечення ефективної реалізації повноважень адвокатського самоврядування.
1.4. Рада адвокатів регіону здійснює контроль за своєчасною сплатою внесків адвокатами, адреса робочого місяця яких знаходиться у цьому регіоні та веде облік щорічних внесків у відповідності до рекомендацій Ради адвокатів України.
1.5. Рада адвокатів України координує процес та здійснює загальний контроль за сплатою адвокатами України щорічних внесків, контролює та координує роботу рад адвокатів регіонів щодо адміністрування ними в установленому актами НААУ порядку сплати адвокатами щорічних внесків, їх розподілу та використання.
1.6. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України.
2. Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
2.1. Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката.
2.2. Адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до п.2.13. цього Положення, згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів
України.
2.3. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається виходячи з принципів розумності, співмірності, фінансової необтяжливості для адвокатів та достатності фінансового забезпечення реалізації повноважень радами адвокатів регіонів, Радою адвокатів України, Вищою ревізійною комісією адвокатури, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів.
2.4. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів.
2.5. Адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.
2.6. Особи, які склали присягу адвоката України та отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці поточного року таке свідоцтво отримано.
2.7. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено у повному обсязі.
2.8. Адвокати, вказані в пунктах 2.6. та 2.7. цього Положення, зобов’язані сплатити щорічні внески не пізніше 5 робочих днів відповідно з дня отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю чи з дня поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю.
2.9. Якщо останній день сплати щорічного внеску адвокатом припадає на святковий, вихідний, неробочий день, або на день, в який банківські установи не працюють, останнім днем вважається наступний робочий/банківський день, що слідує за святковим, вихідним, неробочим днем або днем, в який банківські установи не працювали.
2.10.У випадку неспроможності адвоката сплатити щорічний внесок у повному обсязі, може бути надана розстрочка його сплати, за умови внесення рівними частками у першій декаді кожного кварталу поточного року. Рішення щодо надання розстрочки сплати щорічного внеску приймається виключно радою адвокатів регіону, за заявою адвоката, згідно адреси робочого місця в ЄРАУ, за умови обґрунтованої і документально підтвердженої фінансової неспроможності сплатити щорічний внесок. Таке рішення у триденний строк скеровується до НААУ. Заява про розстрочення сплати щорічного внеску подається до 31 січня поточного року.
2.11.Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.
2.12.У разі зупинення чи припинення права на заняття адвокатською діяльністю сплачені адвокатом щорічні внески за рік, в якому відбулось таке зупинення чи припинення, не повертаються, а залишаються у розпорядженні Національної асоціації адвокатів України та відповідної ради адвокатів регіону.
2.13.Рада адвокатів України та рада адвокатів відповідного регіону забезпечують доведення до відома адвокатів інформації щодо розміру та порядку сплати щорічних внесків шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, а також у приміщенні ради адвокатів відповідного регіону, або у інший спосіб, який забезпечує доступ адвокатів до зазначеної інформації.
2.14.Ради адвокатів регіонів зобов‘язані забезпечити адвокатів регіону зразком платіжного документу для сплати обов‘язкового щорічного внеску, передбаченого цим Положенням, для здійснення платежу через фінансову установу. Ради адвокатів регіонів надають реквізити для оплати внеску, з метою розміщення на офіційному веб – сайті НААУ, повідомляючи про їх зміну не пізніше наступного дня.
2.15.Адвокат для здійснення оплати щорічного внеску може самостійно згенерувати квитанцію на офіційному веб-сайті НААУ www.unba.org.ua відповідно до встановленого системою сайту автоматичного алгоритму у спеціальному розділі та оплатити його через будь-яку банківську установу України, або ж здійснити оплату щорічного внеску за допомогою електронних платіжних систем (Інтернет – еквайрінгу), використовуючи сайт НААУ, у випадку наявності такої технічної можливості у НААУ на момент сплати щорічного внеску.
2.16.Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.
2.18.У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
2.19.Для цілей, передбачених Розділом VI «Дисциплінарна відповідальність адвоката» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», належним надсиланням, повідомленням адвоката про порушення дисциплінарної справи з підстав порушення порядку сплати (несплати, сплати не у повному розмірі, прострочення сплати) щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, про її розгляд та про прийняття рішення щодо порушеної дисциплінарної справи є також надсилання такої інформації адвокату на зазначену в ЄРАУ електронну пошту чи розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
2.20.Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
2.21.Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не звільняє його від сплати такого внеску.
2.22. Наслідком несплати адвокатом у встановлений строк щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування – джерела фінансування ведення Єдиного реєстру адвокатів України, є перехід відомостей про нього в стан неактивних та невидимих для користувачів офіційного веб-сайту НААУ, обробка і підтримка яких адміністратором ЄРАУ не здійснюється. Такий адвокат не має права приймати участь в діяльності (роботі) органів адвокатського самоврядування, у зв’язку із відсутністю даних про нього в ЄРАУ.
3. Внески фізичних і юридичних осіб
3.1. Належним джерелом фінансування забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування визнаються:
3.2.1.Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань, які надійшли на банківські рахунки Національної асоціації адвокатів України, рад адвокатів регіонів.
3.2.2.Добровільні внески, які надійшли від адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за напрямками, визначеними Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону.
3.2.3.Добровільні внески, сплачені адвокатами, адвокатськими бюро, адвокатськими об‘єднаннями в межах спеціальних проектів або програм Національної асоціації адвокатів, рад адвокатів регіону та можуть бути спрямовані виключно на забезпечення програмних заходів.
3.2.4.Органам адвокатського самоврядування забороняється спонукати адвокатів, адвокатські бюро, адвокатські об‘єднання до сплати добровільних внесків шляхом створення преференцій або спеціального становища для окремих осіб або адвокатських утворень у професійній діяльності або при реалізації повноважень органами адвокатського самоврядування.
3.2.5.Облік добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань здійснюється за методикою, затвердженою Радою адвокатів України.
3.2. Добровільні внески фізичних і юридичних осіб, які надійшли у розпорядження органів адвокатського самоврядування мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за напрямками, визначеними Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону, або спеціальних проектів/програм НААУ, регіональних рад адвокатів.
3.2.1.Умови отримання добровільних внесків від фізичних і юридичних осіб для забезпечення цілей адвокатського самоврядування не можуть суперечити або у будь-який інший спосіб впливати та/або обмежувати принцип незалежності Адвокатури України, як правового інституту, представницьких органів адвокатури, окремих адвокатів.
3.2.2.Облік добровільних внесків фізичних і юридичних осіб  здійснюється за методикою, затвердженою Радою адвокатів України.
4. Внески регіональних органів адвокатського самоврядування.
4.1. Ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури здійснюють свої повноваження в структурі Національної асоціації адвокатів України.
4.2. Рада адвокатів України, як орган НААУ, може прийняти рішення про встановлення періодичних або разових внесків регіональними органами адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні Національною асоціацією адвокатів України, Вищою кваліфікаційно- дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури.
4.3. Рада адвокатів України своїм рішенням може встановлювати спрямування та систему розподілу щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування через ради адвокатів регіонів, а у випадку, якщо рада адвокатів регіону не створена як юридична особа, або/та не має поточного рахунку, щорічні внески адвокатів сплачуються на поточний рахунок НААУ.
4.4. НААУ і ради адвокатів регіонів проводять щомісячно звірки з оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та взаємних розрахунків, згідно Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України.
4.5. Рада адвокатів України своїм рішенням може залучати до реалізації спільних програм Національної асоціації адвокатів України на виконання визначених законом повноважень, кошти, які надходять до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як відрахування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кошти від плати за складання кваліфікаційного іспиту.
4.6. У разі отримання одним із органів адвокатського самоврядування щорічного внеску від адвоката у 100 % розмірі, цей орган адвокатського самоврядування зобов’язаний протягом одного календарного місяця, ініціювати звірку та здійснити необхідні перерахування у розмірах, встановлених Радою адвокатів України.
5. Напрямки спрямування та порядок використання внесків
5.1. Спрямування грошових коштів, які надходять на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, визначається на підставі Закону, актів НААУ та цього Положення, з урахуванням пріоритетів, визначених регіональними конференціями адвокатів та з‘їздом адвокатів України.
5.2. Використання коштів відбувається на підставі кошторисів. Основні статті видатків кошторисів РАУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, регіональних рад адвокатів, кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, затверджуються відповідно рішенням з’їзду адвокатів України, рішенням конференції адвокатів регіону.
5.3. Обсяг видатків може визначатися у відсотковому відношенні до запланованих надходжень за напрямками, у порядку, передбаченому пунктом 5.1. цього Положення, виходячи з фактичних надходжень, з подальшим затвердженням звітів про виконання кошторисів, відповідно до Закону.
5.4. Видатки першого року функціонування органів адвокатського самоврядування після формування у порядку, встановленому розділом Х Закону, можуть здійснюватись тимчасово, до затвердження  кошторисів, у межах витрат, визнаних установчими конференціями адвокатів регіонів, установчим з‘їздом адвокатів України.
6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення
6.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Радою адвокатів України.
6.2. Норми та вимоги цього Положення доводяться Радою адвокатів України до відома органів Національної асоціації адвокатів України через його оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.
6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Ради адвокатів України.
6.4. Усі питання, не врегульовані цим Положенням і Статутом Національної асоціації адвокатів України, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.