19. Стажування, його мета та порядок проходження. Правовий статус стажиста адвоката. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Стаття 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», стажування полягає в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.

Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста. Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не менше п’яти років. В одного адвоката можуть проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів регіону може призначити керівника стажування з числа адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України. Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. При цьому внесок розподіляється таким чином: 70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника; 30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України.

Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

За результатами стажування керівник стажування складає звіт про оцінку стажування та направляє його раді адвокатів регіону.

Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня отримання звіту.

За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про: 1) видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 2) продовження стажування на строк від одного до трьох місяців. Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття.

Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржено стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати раду адвокатів регіону видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У разі якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про продовження стажування, розмір додаткового внеску не може перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю регулюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року.

Цим Положенням регулюється порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит за Програмою складення кваліфікаційного іспиту, затвердженою Радою адвокатів України, та отримали відповідне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії регіону, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
1. Загальні положення
1.1. Стажуванням є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
1.2. Стажистом адвоката може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше
двох років, склала кваліфікаційний іспит, свідоцтво про складення якого є дійсним на день початку стажування.
1.3. На стажиста адвоката поширюється дія положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, даного Положення, а також статутів відповідних адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, рішень адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально як самозайнята особа.
1.4. Стажування в Україні базується на принципах системності, професійності, єдності програмного та методологічного підходів підготовки стажиста до самостійної адвокатської діяльності.
1.5. Основними завданнями стажування є:
1.5.1. вивчення деонтологічних основ адвокатської діяльності, методів організації роботи адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, особливостей діяльності адвоката, який здійснює її індивідуально;
1.5.2. підвищення рівня теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для здійснення адвокатської діяльності;
1.5.3. поглиблення професійної спеціалізації, накопичення практичного досвіду для якісного надання правової допомоги.
1.6. Стажування здійснюється протягом шести місяців і обчислюються шляхом сумарного обліку робочого часу стажиста на виконання програми та плану стажування, який має становити не менше 550 годин.
1.7. Термін стажування обчислюється з дати надання стажистом направлення ради адвокатів регіону адвокату – керівнику стажування.
1.8. Для цілей цього Положення проходження стажування не вважається виконанням трудової функції у межах договору трудового найму.
2. Повноваження Ради адвокатів України по організації стажування
2.1. Рада адвокатів України, як вищий орган адвокатського самоврядування, розробляє методологічні основи стажування та здійснює загальне керівництво процесом стажування осіб, які виявили намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
2.2. До компетенції Ради адвокатів України по організації стажування також належить:
2.2.1. затвердження Програми стажування та Методики стажування;
2.2.2. здійснення контролю за веденням радами адвокатів регіонів реєстрів керівників стажування;
2.2.3. здійснення контролю за організацією процесу стажування радами адвокатів регіонів;
2.2.4. надання роз’яснень щодо процесу організації стажування в Україні;
2.2.5. проведення, у тому числі загальнодержавних семінарів, заходів
(тренінгів) для стажистів, адвокатів-керівників стажування;
2.2.6. розгляд заяв та скарг на рішення рад адвокатів регіону осіб, які виявили намір пройти стажування з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також адвокатів – керівників стажування;
2.2.7. інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування процесу стажування.
3. Повноваження ради адвокатів регіону по організації стажування та видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю
3.1. З метою організації та оцінювання стажування осіб, які відповідають вимогам пункту 1.2. статті 1 Положення, рада адвокатів регіону:
3.1.1. організовує процес стажування в регіоні;
3.1.2. створює та веде реєстр адвокатів-керівників стажування регіону, укладає відповідні договори з адвокатами — керівниками стажування;
3.1.3. призначає адвоката-керівника стажування в порядку, передбаченому цим Положенням;
3.1.4. видає направлення для проходження стажування в порядку, передбаченому цим Положенням;
3.1.5. затверджує індивідуальний план стажування та здійснює контроль за його проходженням стажистом;
3.1.6. встановлює строки для надання поточних звітів стажиста;
3.1.7. заслуховує поточні звіти стажиста;
3.1.8. впроваджує організаційні заходи щодо підвищення ефективності освоєння Програми стажування через відповідні лекційні курси, у тому числі на базі спеціалізованих центрів/шкіл адвокатської майстерності, якщо вони створені та діють;
3.1.9. може прийняти рішення про створення центрів стажування (в тому числі шляхом заснування з цією метою окремих юридичних осіб) за умови, якщо кількість адвокатів регіону, згідно з Єдиним реєстром адвокатів України, перевищує три тисячі адвокатів;
3.1.10. здійснює оцінювання стажування відповідно до методики, затвердженої Радою адвокатів України;
3.1.11. відсторонює або відкріплює адвоката від керівництва стажуванням у випадках, передбачених цим Положенням;
3.1.12. зупиняє стажування у випадках, передбачених цим Положенням;
3.1.13. припиняє стажування у випадках, передбачених цим Положенням;
3.1.14. розглядає скарги щодо організації проходження керівництва стажуванням;
3.1.15. формує та зберігає особову справу стажиста адвоката.
4. Порядок укладення договору на керівництво стажуванням та оприлюднення інформації про адвокатів–керівників стажування
4.1. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або у складі адвокатського об’єднання чи адвокатського бюро і відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Положенням, та виявив бажання здійснювати керівництво стажуванням, подає заяву про керівництво стажуванням до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, згідно з даними ЄРАУ. (Додаток №1).
4.2. Заява про включення адвоката до реєстру керівників стажуванням має містити:
4.2.1.назву та адресу ради адвокатів регіону;
4.2.2.прізвище, ім’я та по-батькові адвоката;
4.2.3. номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ким і коли видане;
4.2.4. назву адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, в якому здійснює свою діяльність адвокат. У разі, якщо адвокат здійснює адвокатську діяльність індивідуально, як самозайнята особа, про це зазначається окремо;
4.2.5.адресу робочого місця адвоката, на базі якого відбуватиметься стажування та засоби зв’язку;
4.2.6.кількість вакантних місць стажистів;
4.2.7.найменування та номер банківського рахунку адвоката;
4.2.8.інші відомості, які адвокат вважає за необхідне вказати;
4.2.9.особистий підпис адвоката та згода на обробку персональних даних.
4.3. До заяви про включення до реєстру керівників стажування додається біографічна довідка адвоката (Додаток № 2), яка має містити:
4.3.1.прізвище, ім’я та по батькові адвоката;
4.3.2.інформацію про освіту адвоката;
4.3.3.інформацію про стаж адвокатської діяльності;
4.3.4.інформацію про спеціалізацію адвоката;
4.3.5.основні професійні здобутки адвоката;
4.3.6. інформацію про відсутність (наявність) дисциплінарних стягнень протягом трьох років, що передують зверненню такого адвоката до ради адвокатів регіону про включення його до реєстру керівників стажування;
4.3.7.іншу інформацію, яку адвокат вважає за необхідне вказати;
4.3.8.особистий підпис адвоката.
4.4. Рада адвокатів регіону, до якої подана заява адвоката про включення його до Реєстру керівників стажуванням, протягом 30-ти робочих днів з дати її надходження приймає рішення:
4.4.1. про включення адвоката до Реєстру керівників стажування (за умови відповідності вимогам, встановленим статтею 7 цього Положення);
4.4.2. про відмову у включенні адвоката до Реєстру керівників стажування з обґрунтуванням підстав (при невідповідності вимогам, встановленим статтею 7 цього Положення).
Про прийняте рішення адвокат повідомляється протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
4.5. Підстави відмови включення адвоката до Реєстру керівників стажування ґрунтуються виключно на невідповідності адвоката вимогам, встановленим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 7 цього Положення, та не підлягають широкому тлумаченню.
4.6. Рада адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про включення адвоката до Реєстру керівників стажування направляє подання до Секретаріату Національної асоціації адвокатів України про оприлюднення інформації про включення його до Реєстру керівників стажування.
4.7. Інформація про адвокатів – керівників стажування, їх спеціалізацію, стаж роботи, професійні здобутки та кількість вакантних місць стажистів, за поданням рад адвокатів регіонів розміщується на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України відповідно до регіонів, у яких адвокати мають адреси своїх робочих місць згідно з даними ЄРАУ, протягом трьох робочих днів з дати надходження подання. Секретаріат Національної асоціації адвокатів України постійно оновлює інформацію про адвокатів – керівників стажування на офіційному веб-сайті НААУ.
4.8. Включення адвоката до Реєстру керівників стажування є підставою для укладення з ним договору на керівництво стажуванням (Додаток № 3).
5. Порядок організації та проходження стажування
5.1. Особа, яка відповідає вимогам зазначеним у п. 1.2 ст. 1 цього Положення, має право звернутися до будь-якої ради адвокатів регіону із заявою про призначення стажування (Додаток 4).
5.2. Стажисту на весь термін проходження стажування призначається один керівник стажуванням, що не позбавляє його права пройти стажування ще у двох адвокатів з іншої спеціалізації, за їх згодою, за умови, що відомості про них включені до Реєстру керівників стажування.
5.3. Стажування проводиться за адресою робочого місця адвоката – керівника стажування.
5.4. Особа, яка відповідає вимогам, зазначеним у п. 1.2. статті 2 цього Положення, та виявила намір проходити стажування у відповідного керівника стажування, може зробити бронювання на майбутнє проходження стажування у раді адвокатів регіону.
5.5. У разі подання одночасно двох заяв на проходження стажування у одного керівника – перевагу отримує особа, яка має згоду адвоката – керівника стажування.
5.6. Особі, яка бажає стажуватися у певного керівника, що вже має трьох стажистів, повідомляється про це, а також про дату можливого початку стажування в обраного керівника стажування або про можливість обрання іншого керівника стажування. У разі відсутності вакансій на підготовку стажиста у адвоката – керівника стажування, рада адвокатів регіону може встановлювати черговість осіб, які бажають стажуватися у даного адвоката.
5.7. Заява про направлення на стажування має містити:
5.7.1. назву та адресу ради адвокатів регіону;
5.7.2. прізвище, ім’я та по батькові особи, яка виявила намір проходити стажування;
5.7.3. адресу місця проживання особи, засоби зв’язку;
5.7.4. прізвище, ім’я та по батькові обраного керівника стажування;
5.7.5. номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю керівника стажування, ким і коли видане;
5.7.6. адресу робочого місця керівника стажування;
5.7.7. строк стажування;
5.7.8. згоду особи, яка виявила намір проходити стажування, на обробку персональних даних та її особистий підпис.
5.8. До заяви про направлення на стажування додаються:
5.8.1.оригінал свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту;
5.8.2.нотаріально посвідчена копія диплому про повну вищу юридичну освіту;
5.8.3.копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо особа на час подання документів не працює – оригінал та копія трудової книжки;
5.8.4.копія паспорта;
5.8.5.довідка про відсутність судимості.
5.9. Рада адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про направлення на стажування повідомляє адвоката – керівника стажування про намір певної особи проходити в нього стажування, який протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення надає раді адвокатів регіону письмову згоду на керівництво стажуванням цієї особи (Додаток № 5) та індивідуальний план стажування із зазначенням конкретних заходів у межах програми стажування. У випадку ненадання згоди адвокатом на керівництво
стажуванням певної особи у вказаний термін рада адвокатів регіону повідомляє особу, яка виявила бажання стажуватись у цього адвоката, про можливість обрання іншого керівника стажування.
5.10. Рада адвокатів регіону протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви про направлення на стажування приймає рішення:
5.10.1. про призначення керівника стажування, видачу направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання стажистом поточних звітів;
5.10.2. про відмову у направленні на стажування (при невідповідності особи вимогам пункту 1.2. статті 2 Положення).
5.11. Особа протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення, вказаного у підпункті 5.10.1. пункту 5.10. статті 5 Положення, отримує направлення на стажування (Додаток № 6), яке реєструється у журналі реєстрації (Додаток № 7).
5.12. Особа вважається стажистом та зобов’язана розпочати стажування з дня отримання відповідного направлення адвокатом – керівником стажування.
5.13. Керівник стажування зобов’язаний надати стажисту затверджений радою адвокатів регіону індивідуальний план стажування. За клопотанням стажиста до індивідуального плану можуть бути внесені зміни та доповнення у межах Програми стажування, які затверджуються радою адвокатів регіону.
5.14. Під час проходження стажування стажист під керівництвом адвоката – керівника стажування виконує завдання у межах індивідуального плану проходження стажування.
5.15. Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста. У час відпочинку, вихідні та святкові дні стажування проводиться за взаємною згодою стажиста та адвоката – керівника стажування.
6. Забезпечення організаційних заходів проходження стажування
6.1. Організаційне забезпечення проходження стажування, у тому числі матеріального та іншого характеру, здійснюється радами адвокатів регіону.
7. Керівник стажування
7.1. Керівником стажування може бути адвокат, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше п’яти років, який має достатній досвід та можливість забезпечити належне проходження стажування особам, які виявили бажання отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
7.2. Адвокат – керівник стажування одночасно може здійснювати стажування не більше ніж трьох осіб.
7.3. Не може бути керівником стажування адвокат, який мав дисциплінарне стягнення (за винятком попередження) протягом трьох років, що передують зверненню такого адвоката до ради адвокатів регіону для включення його до реєстру керівників стажування.
7.4. Не може бути керівником стажування адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено або припинено. У разі виникнення таких обставин під час здійснення ним керівництва стажуванням рада адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення повідомляє особу, яка проходила стажування в адвоката, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено або припинено, про необхідність обрання іншого керівника стажування.
7.5. Адвокат – керівник стажування з метою забезпечення своєчасного та якісного проходження стажування особою, яка виявила намір у нього стажуватися, та направлена на стажування до нього:
7.5.1. складає індивідуальний план стажування відповідно до програми стажування для особи, яка виявила бажання у нього стажуватися, та надати його раді адвокатів регіону для затвердження, а після затвердження – стажисту;
7.5.2. організовує необхідні умови для виконання стажистом індивідуального плану стажування;
7.5.3. надає стажисту завдання відповідно до індивідуального плану стажування та здійснює їх перевірку;
7.5.4. здійснює контроль за виконанням стажистом індивідуального плану стажування;
7.5.5. складає звіт про оцінку стажування та надає його раді адвокатів регіону;
7.5.6. здійснює інші повноваження по керівництву стажуванням, визначені даним Положенням та Договором на керівництво стажуванням.
7.6. За заявою керівника стажування або стажиста (при виникненні обставин, що не дають можливості забезпечення належного проходження стажування: хвороба, переїзд на інше місце проживання, тощо) рада адвокатів регіону може прийняти рішення про відкріплення адвоката від керівництва стажуванням конкретного стажиста.
Рішення про відкріплення адвоката від керівництва стажуванням приймається протягом тридцяти днів з дня отримання заяви керівника стажування або заяви стажиста.
7.7. Адвокат, за рішенням ради адвокатів регіону, може бути відсторонений від керівництва стажуванням у випадках:
7.7.1. зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
7.7.2. неналежного виконання обов’язків по здійсненню керівництвом стажуванням (у цьому випадку адвокат може бути відсторонений від керівництва стажуванням на строк до двох років). Рішення про відсторонення адвоката від керівництва стажуванням приймається протягом тридцяти днів з дня отримання радою адвокатів регіону відповідних відомостей, що є підставою для відсторонення.
7.8. Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення про відкріплення або відсторонення адвоката від керівництва стажування письмово протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
7.9. У випадку настання обставин, що є підставою для відкріплення або відсторонення керівника стажування, голова ради адвокатів регіону (його заступник) з метою забезпечення безперервності стажування може тимчасово (в період між засіданнями ради адвокатів регіону) призначити стажисту адвоката – керівника стажування, який дав згоду здійснювати подальше стажування конкретного стажиста. При прийнятті рішення радою адвокатів регіону про призначення цього адвоката керівником стажування конкретної
особи, він вважається його керівником стажування з дати тимчасового призначення.
8. Зупинення стажування
8.1. Стажування може бути зупинене не більше ніж на півроку за заявою стажиста радою адвокатів регіону, яка прийняла рішення про направлення на стажування, у межах дійсності свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. У такому випадку до ради адвокатів регіону стажистом подається звіт про обсяг виконання індивідуального плану стажування, а керівником стажування – звіт про оцінку пройденого у нього даним стажистом стажування.
8.2. Рада адвокатів регіону протягом тридцяти робочих днів з моменту надходження документів, зазначених у пункті 8.1. статті 8 Положення приймає рішення про зупинення стажування. В рішенні обов’язково зазначається сумарний облік часу стажування особи.
8.3. Поновлення стажування відбувається за заявою стажиста, поданою до ради адвокатів регіону, де він проходить стажування. Така заява розглядається радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня її отримання.
8.4. Заява про поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування зупинялося. Неподання стажистом заяви про поновлення стажування станом на день закінчення строку, на який було зупинено стажування, може бути підставою для припинення стажування.
8.5. У випадку зупинення стажування право на продовження стажування поновлюється з дня прийняття радою адвокатів регіону рішення про поновлення стажування.
8.6. У випадку зупинення стажування особи, внаслідок вибуття її для місця проживання в інший регіон, що унеможливлює подальше стажування у конкретного керівника стажування, рішення про поновлення стажування приймає рада адвокатів регіону за новим місцем проживання стажиста у строк, визначений у пункті 8.3. статті 8 Положення. Рада адвокатів регіону, яка приймала рішення про направлення особи для стажування та зупинення стажування, надає особі копії рішень щодо його стажування, а керівник стажування надає звіт про оцінку стажування за пройдений період стажування.
9. Припинення стажування
9.1. Стажування може бути припинене у разі:
9.1.1.подання стажистом заяви про припинення стажування;
9.1.2. подання керівником стажування заяви про припинення стажування особи, керівництво стажуванням якої він здійснював, у випадку порушення стажистом чинного законодавства, відмови від виконання індивідуального плану;
9.1.3. неподання без поважних причин стажистом поточного звіту про проходження стажування у строк, визначений радою адвокатів регіону;
9.1.4.незатвердження радою адвокатів регіону поточного звіту стажиста про проходження стажування;
9.1.5.неподання стажистом заяви про поновлення стажування у випадку зупинення стажування на строк, визначений радою адвокатів регіону;
9.1.6.набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно стажиста за вчинення тяжкого, особливо тяжкого або середньої тяжкості злочину;
9.1.7. визнання стажиста за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним;
9.1.8. смерті стажиста.
9.2. Рішення про припинення стажування приймається радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня отримання радою відповідних заяв або відомостей, які є підставою для припинення стажування відповідно до пункту
9.1. статті 9 Положення. Стажист та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
9.3. У разі прийняття радою адвокатів регіону рішення про припинення стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з підстав, визначених п.п. 9.1.1. – 9.1.5. статті 9 Положення, особа може пройти новий шестимісячний строк стажування за процедурою, встановленою цим Положенням, якщо на день початку повторного стажування вона має дійсне свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту. У разі прийняття радою регіону рішення про припинення стажування з підстави, визначеної пунктом 9.1.6. статті 9 Положення, особа може пройти новий шестимісячний строк стажування, якщо радою адвокатів регіону отримано підтвердження про погашення або зняття в установленому законом порядку судимості та на день початку повторного стажування особа має дійсне свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту. У разі прийняття радою адвокатів регіону рішення про припинення стажування з підстав, передбачених пунктом 9.1.7. статті 9 Положення, особа може пройти новий шестимісячний строк стажування, якщо радою адвокатів регіону отримано відповідне рішення суду про поновлення в правах та на день повторного стажування особа має дійсне свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту.
10. Звіти про стажування
10.1. Рада адвокатів регіону при призначенні особі, яка виявила намір стажуватися, керівника стажування, видачу направлення на стажування, встановлює строки для надання та заслуховування поточних звітів стажиста про проходження стажування. Визначений радою адвокатів регіону строк для надання та заслуховування поточного звіту не повинен перевищувати двох місяців. У разі незадовільної оцінки поточного звіту стажиста рада адвокатів регіону може встановити строк для усунення недоліків стажування та для
повторного заслуховування конкретного поточного звіту, який не може перевищувати тридцяти днів з дня прийняття такого рішення.
10.2. Після закінчення шестимісячного строку стажування стажист складає звіт про результати стажування (Додаток № 8), а керівник стажування – звіт про оцінку стажування (Додаток № 9).
10.3. Звіт про результати стажування стажиста має містити відомості про виконання індивідуального плану стажування.
10.4. Звіт про оцінку стажування керівника стажування має містити оцінку набутих стажистом практичних навичок у процесі стажування, виконання індивідуального плану та рекомендацію про можливість допуску стажиста до адвокатської практики або необхідність продовжити стажування.
10.5. Адвокат, який здійснював додаткове стажування, протягом трьох робочих днів після закінчення стажування передає адвокату – керівнику стажування письмовий звіт про засвоєння стажистом практичних навичок з відповідної спеціалізації.
10.6. За результатами стажування, здійсненого за межами шестимісячного строку, керівник стажування надає раді адвокатів регіону звіт про оцінку його результатів, в якому зазначаються лише відомості, що були підставою для продовження стажування (предметом продовження стажування).
11. Оцінювання результатів стажування
11.1. Методика оцінювання стажування затверджується Радою адвокатів України.
11.2. Особа, яка пройшла стажування, протягом трьох робочих днів з дня його закінчення подає до ради адвокатів регіону за місцем проходження стажування заяву про оцінку результатів стажування (Додаток № 10).
11.3. До заяви про оцінку результатів стажування додаються:
11.3.1. звіт про результати стажування;
11.3.2. щоденник про проходження стажування;
11.3.3. проекти складених документів правового характеру (у випадку великого об’єму матеріалів, надання таких документів за згодою ради адвокатів регіону можливе на електронних носіях);
11.3.4. інші матеріали стажування (копії судових рішень по справах, в яких приймав участь стажист, тощо).
11.4. Керівник стажування протягом трьох робочих днів з дня закінчення стажування особою, яка стажувалася під його керівництвом, надає раді адвокатів регіону за місцем проходження стажування звіт про оцінку результатів стажування.
11.5. Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня отримання документів, передбачених п.п. 11.3. – 11.4. статті 11 Положення.
11.6. При оцінюванні результатів стажування рада адвокатів регіону:
11.6.1. вивчає проекти (копії), складених стажистом документів правового характеру;
11.6.2. у випадку необхідності вивчає матеріали справ, по яких стажист надавав правову допомогу;
11.6.3. вивчає звіт стажиста про результати стажування та звіт керівника стажування про оцінку результатів стажування;
11.6.4. заслуховує, у разі необхідності, керівника стажування;
11.6.5. проводить співбесіду зі стажистом, яка є однією зі складових перевірки на предмет готовності особи займатися адвокатською практикою та відсутності обмежень для набуття статусу адвоката, передбачених статтями 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відсутність обмежень для набуття статусу адвоката, передбачених статтями 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підтверджуються стажистом письмово (Додаток № 11).
11.7. За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про:
11.7.1. видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
11.7.2. продовження стажування на строк від одного до трьох місяців.
11.8. Рішення ради адвокатів регіону про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю повинно містити інформацію про оцінку результатів стажування та висновок про можливість здійснення особою адвокатської діяльності самостійно. У випадку прийняття рішення про продовження стажування, його мотивувальна частина повинна містити чітко викладені підстави прийнятого рішення, а резолютивна частина – термін, на який стажування продовжується.
11.9. Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття.
11.10. Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржене стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду.
11.11. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону за оцінкою результатів стажування прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону Присягу адвоката України і отримує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.
12. Звільнення від стажування
12.1. Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи
помічника адвоката не менше одного року за останні два роки. До стажу роботи помічником адвоката, що дає право на звільнення від проходження стажування, враховується стаж роботи помічником адвоката, якщо помічник працював на умовах повного робочого тижня, а роботодавцем за таку особу до державного бюджету України сплачувався Єдиний соціальний внесок у встановленому законом порядку та розмірі. Робота особи на посаді помічника адвоката за сумісництвом та на умовах цивільно-правових договорів не зараховується як стаж роботи помічника адвоката, необхідний для звільнення від проходження стажування. Від проходження стажування звільняються також особи, які звернулися із
заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту до 16.02.2013 року включно при умові успішного складання ними кваліфікаційного іспиту.
12.2. Особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, успішно склала кваліфікаційний іспит, має дійсне свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту та відповідає вимогам, передбаченим в п.12.1 ст.12 цього Положення, вправі звернутися до ради адвокатів регіону за місцем проживання із заявою про видачу їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.
12.3. До заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, яка подається до ради адвокатів регіону, особою, яка звільняється від проходження стажування відповідно до ч. 1 п. 12.1 ст. 12 цього Положення (Додаток № 12) надаються наступні документи:
12.3.1. свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту встановленого зразка;
12.3.2. довідка кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про дату звернення особи із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;
12.3.3. трудовий договір (контракт) з адвокатом (адвокатським об’єднанням, адвокатським бюро);
12.3.4. довідка про сплату роботодавцем Єдиного соціального внеску.
12.3.5. копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо особа на час подання документів не працює – оригінал та копія трудової книжки;
12.3.6. нотаріально посвідчена копія диплома про набуття повної вищої освіти;
12.3.7. копія паспорта та картки фізичної особи платника податків (якщо особа в силу її релігійних переконань не відмовилася від її отримання);
12.3.8. при укладенні трудового договору (контракту) з адвокатським об’єднанням/бюро особа додатково подає наступні документи:
— оригінал та посвідчену адвокатським об’єднанням/бюро копію трудового договору (контракту);
— копію наказу керівника адвокатського об’єднання/бюро про прийняття на роботу помічника адвоката;
— довідку керівника адвокатського об’єднання про те, що в складі об’єднання є адвокати.
— довідку про нарахування і виплату заробітної плати помічнику адвоката адвокатського об’єднання/бюро;
12.3.9. довідка про відсутність судимості.
12.4. До заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, яка подається до ради адвокатів регіону, особою,
яка звільняється від проходження стажування відповідно до ч.4 п. 12.1 ст. 12 цього Положення (Додаток № 13), надаються наступні документи:
12.4.1. свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту встановленого зразка;
12.4.2. довідка кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про дату звернення особи із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;
12.4.3. витяг з реєстру заяв про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;
12.4.4. копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо особа на час подання документів не працює – оригінал та копія трудової книжки;
12.4.5. нотаріально посвідчена копія диплома про набуття повної вищої освіти;
12.4.6. копія паспорта та картки фізичної особи платника податків (якщо особа в силу її релігійних переконань не відмовилася від її отримання);
12.4.7. довідка про відсутність судимості.
12.5. Рада адвокатів регіону, з метою перевірки наданої особою інформації, може направити відповідний запит.
12.6. Рада адвокатів регіону розглядає заяву про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування протягом тридцяти днів з дня її отримання в присутності особи, яка звернулася з такою заявою.
12.7. Під час розгляду заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування радою адвокатів регіону здійснюється перевірка щодо відповідності особи вимогам статей 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п. 12.1 ст.12 цього Положення. Особа, яка звернулася з такою заявою, письмово стверджує про відсутність у неї обмежень для набуття нею статусу адвоката, передбачених статтями 6,7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Додаток №11).
12.8. Встановивши, що особа, яка звернулася із заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, відповідає вимогам, передбаченим статтями 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п.12.1. ст.12 цього Положення, рада адвокатів регіону приймає рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.
12.9. Рада адвокатів регіону може відмовити у видачі особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування у наступних випадках:
12.9.1. якщо особа не надала усіх необхідних документів, визначених пунктами 12.3. та 12.4. даного Положення;
12.9.2. у разі невідповідності особи вимогам, визначеним у статтях 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п.12.1. ст.12 цього Положення.
12.10. Рішення ради адвокатів регіону про відмову у видачі особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування може бути оскаржене особою, стосовно якої воно прийняте, протягом тридцяти днів з дня його отримання, до Ради адвокатів України або до суду.
12.11. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону Присягу адвоката України і отримує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.