Звільнення з військової служби в особливий період 2017

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особливий період – це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Статтею 65 Конституції України встановлено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Таким законом є Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” (далі – Закон), який здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні військової служби.
Частина перша статті 4 Закону, Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом.
Частиною першою статті 23 Закону, строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються: для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, – до 12 місяців.
Абзац другий частини третьої цієї статті, для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою цієї статті. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.
Частина сьома цієї статті, для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, – до 18 місяців; для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
Частина дев’ята цієї статті, у разі настання особливого періоду:
1) для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки:
у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;
з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;
2) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:
з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;
з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;
3) в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені частиною четвертою цієї статті, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті.
Частиною другою статті 26 Закону встановлено, що звільнення зі служби проводиться:
а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, – на підставі Указу Президента України та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
б) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, – на підставах, передбачених частиною шостою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті;
в) осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, – на підставах, передбачених частиною сьомою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті;
г) осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, – після закінчення встановлених строків військової служби та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, – на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті.
Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, звільняються із служби достроково:
1) військовослужбовці строкової військової служби:
а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
б) за сімейними обставинами – у разі виникнення в них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом п’ятим частини першої статті 18 цього Закону;
в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;
2) особи офіцерського складу:
а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;
б) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;
г) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;
ґ) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем – жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Частина восьма статті 26, під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:

1) з моменту оголошення мобілізації до часу, визначеного пунктами 2 або 3 цієї частини:

а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

в) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання жінкою (чоловіком) – військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є інвалідом I чи II групи, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

утримання жінкою (чоловіком) – військовослужбовцем дитини – інваліда підгрупи А віком до 18 років, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу;

д) у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;

е) через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів) складу у разі невиконання службових обов’язків;

є) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу у строки, визначені рішенням Президента України;

ж) які вислужили строк військової служби за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону;

з) які досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

и) які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання;

і) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

ї) які в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) проходять військову службу за контрактом і строк контракту яких закінчився, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону.

Військовослужбовці також можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктами “в”, “г”, “е”, “є”, “и” частини шостої та пунктами “в”, “г”, “е”, “є” частини сьомої цієї статті;

Прикінцевими положеннями Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” встановлено, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці:

які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Такі особи можуть продовжувати військову службу за новим контрактом, що укладається на умовах, передбачених частиною четвертою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, якщо вони виявили таке бажання.

Звільнення таких військовослужбовців з військової служби здійснюється (за бажанням військовослужбовця) у строки та в обсягах, визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, не пізніше одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином, зважаючи на особливий період, звільнення з військової служби військовослужбовців дія контракту яких продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації (тобто до набрання чинності змін до Закону), можливе лише після спливу строків наведених вище Прикінцевих положень.

66 коментарів до “Звільнення з військової служби в особливий період 2017”

  • Виключні підстави для звільнення передбачені статтею 26 Закону України “Про військовий обовязок і військову службу”.

   Відповіcти
  • За результатом аналізу законодавства про військову службу, яке поширюється і на військовослужбовців, які проходять кадрову військову службу, можна зробити наступний висновок.
   Відповідно до частини другої статті 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон № 2232) звільнення зі служби проводиться осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, – на підставах, передбачених частиною сьомою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті.
   Щодо підстав звільнення за частиною сьомою ст. 26 Закону № 2232 питань не виникає. Проте, є неузгодженість, а точніше відсутність, в частині восьмій ст. 26 Закону № 2232 підстав звільнення за власним бажанням для військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, та не укладали контракт, за вимогами ст. 19 Закону № 2232.

   Відповіcти
 1. Контракт закінчився 2роки тому продовжили у частині ще на 2 роки і відправили в АТО приїхав з АТО дали 5 днів на ремонт старої техніки яку закріпили на ним якщо не поремонтує погрожують зняти у грошовому еквіваленті Тоді аж звільнять. Частини техніки знаходилась на місці базування, а частина в АТО загальна кількість – 3 одиниці техніки. Як поступити військовослужбовцю з правової точки зору?

  Відповіcти
  • Якщо у військовослужбовця є підстави для звільнення у звязку із закінчення строку контракту, передбачені ст.26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу”, то він може звернутись до суду для вирішення даного питання. Виконання функціональних обовязків особи не залежить із здійсненням заходів щодо звільнення особи з військової служби. Першочергово – особа повина подати своєму начальнику рапорт на звільнення за два місяці до закінчення строку контракту.

   Відповіcти
 2. чи можу я звільнитися з служби по контракту (до закінчення особливого періоду) по закінченню двох років з моменту підписання контракту, якщо я знаходжусь в АТО

  Відповіcти
   • Відповідно до Прикінцевих положеннь Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” встановлено, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом. Таким чином, якщо у вас в лютому 2018 року строк становить понад 24 місяці ви маєте право на звільнення з військової служби в установленому законодавстовом порядку.

    Відповіcти
   • відповідно до Прикінцевих положеннь Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” встановлено, що таке право у Вас (Сергію) було терміном з 7 січня 2017 по 7 січня 2018 року, якщо не внесуть зміни в даний нормативний акт, то права в лютому місяці 2018 року Ви не набудете та звільнитися не зможете з підстави, що відслужили 24 місяця!

    Відповіcти
    • Володимире не можна погодитись з вашою позицією враховуючи наступне.
     Відповідно до Прикінцевих поожень ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” встановлено, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці: які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”; які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.
     Такі особи можуть продовжувати військову службу за новим контрактом, що укладається на умовах, передбачених частиною четвертою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, якщо вони виявили таке бажання. Звільнення таких військовослужбовців з військової служби здійснюється (за бажанням військовослужбовця) у строки та в обсягах, визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, не пізніше одного року з дня набрання чинності цим Законом.
     Таким чином, ЦОВВ повині були з 07.01.2017 по 07.01.2018 скласти відповідний графік та звільняти військовослужбовців, які не бажають проходити військову службу, а з тими хто бажає продовжувати військову службу укласти нові строкові контракти. Це є вимогою Закону.
     Крім того, ч.8 ст. 26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці: і) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду. Або ї) які в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) проходять військову службу за контрактом і строк контракту яких закінчився, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону. Це є правовою підставою для звільнення.
     Більш того, саме військове формування зобовязане вчинити певні дії щодо дотримання вимог укладання, продовження та припинення в установленому порядку контрактів з військовослужбоцями.

     Відповіcти
     • Доброго дня) На жаль, Я не можу погодитись з Вашим коментарем, враховуючи наступне:
      На виконання вимог Закону №1769, Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗС України була видана спільна директива від 15.02.2017 № Д-2 «Про визначення строків та обсягів звільнення військовослужбовців з військової служби», в останній зазначаються як раз строки та обсяги осіб, які підлягають звільненню, хоча дещо “розмито”, Я вважаю.
      Ви вказуєте, що є вимога Закону №1769 “про укладення контракту з тими хто бажає продовжувати військову службу” , але якщо військовослужбовець, в нашому випадку, бажає звільнитися та не виявляє бажання продовжувати військову службу (а це бажання повинно проявлятися, у написанні ним рапорту вищестоящому командуванню, якщо він його не напише, то і укладати контракт в подальшому з ним вони не можуть, бо він його не підпише), виходить, що дана вимога Закону буде не виконана.
      Щодо військового формування, тобто військової частини, де Сергій проходить службу, то вони і звільнити його не могли, бо навіть на сьогодні він не прослужив більше 24 місяців та зобов’язати його написати рапорт, для укладення нового контракту теж не мають права.
      Тепер щодо звільнення у лютому 2018 року, так згоден, хоча і є такі підстави в підпунктах “і” та “ї” пункту 1 частини 8 статті 26 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”, але на них посилатися при написанні рапорту на звільнення військовослужбовець не може, бо ці підпункти були доповнені до даного Закону “Про ВОВС”, саме Законом №1769 і посилатися на них можливо було, лише протягом року з 07 січня 2017 по 06 січня 2018 року, так як був прямо передбачений термін звільнення, певних категорій військовослужбовців. Ось така колізія(
      Отже, хочу донести свою думку до Вас та Сергія, що звільнення з підстави, що прослужили не менше 24 місяців, можливо лише, після внесення змін до ЗУ №1769, в якому можливо передбачать більш широкий термін звільнення.

     • Норми статті 26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” не скасовані та є чинними. Крім того, як показує практика, військові формування не завжди дотримуються навіть елементарних прав та інтересів військовослужбовців, не кажучы вже про перевищення повноважень, тому є доцільним військовослужбовцю при настані підстав та при дотриманні порядку звільнення, у разі залишення його рапорту без розгляду або отримання відмови без належного правового обгрунтування, звернутись до суду.
      Слід зауважити, що рішенням ЄСПЛ від 14 жовтня 2010 року у справі «Щокін проти України» визначено концепцію якості закону, зокрема з вимогою, щоб він був доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у своєму застосуванні. Відсутність у національному законодавстві необхідної чіткості і точності порушує вимогу «якості закону». В разі коли національне законодавство припустило неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків осіб, національні органи зобов’язані застосувати найбільш сприятливий для осіб підхід. Тобто вирішення колізій у законодавстві завжди тлумачиться на користь особи, а не органу державної влади.
      Крім того, є рішення ЄСПЛ, щодо розумності строків перебування на військовій службі, і що саме адміністративні органи повинні забезпечити виконання даної вимоги прийняттям відповідних актів.
      Так, національним законодавстовм встановлено, що Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.
      Таким чином, у військовослужбовця більше шансів звільнитись через суд, аніж чекати змін у законодавстві, які можливо і не відбудуться взагалі.

     • Перепрошую Таміла Назімівна, частково погоджуюсь з Вашими словами, так, є чинною ст 26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу”.
      Але якщо слідувати Вашій логіці, то зовсім не береться до уваги те, що звільнення даних категорій військовослужбовців мало здійснюватися, протягом чітко встановленого строку 07 січня 2017 по 06 січня 2018 року , в обсягах та строки встановлені ЦОВВ (спільна Директива МОУ і ГШ ЗСУ Д-2). Ви вважаєте, що при звільненні військові формування не мають зверати увагу на ЗУ 1769, а також телеграми від “вищого начальства”, що кажуть, припинити звільнення даних категорій військовослужбовців, так як пункти “і” та “ї” припиняють свою дію, на невизначений час???

     • Вважаю, що телеграми “вищого керінвицтва” не можуть припиняти дію положень закону, а права військовослужбовців не можуть бути обмежені, якщо законом вже встановлено таке право. А Прикінцеві положення ЗУ № 1769 мають уточнюючий організаційний характер, щоб уникнути масового звільнення військовослужбовців у перший місяць прийняття змін. І я більше ніж впевнена, що військові формування умисно затягують процес звільнення, навіть тих осіб, які мають на це право. А також вважаю, що подальше обговорення даного питання є недоцільним, оскільки кожний залишиться при своїй думці.

 3. Скажіть, будь ласка, по якій статті можна звільнитись на пенсію в 45 років по змішаному стажу в особливий період?

  Відповіcти
  • Умови призначення пенсії за вислугу років здійснюється згідно із ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
   Відповідно до ч.10 ст.26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” військовослужбовці, які набули права на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій службі залишилося п’ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктами “в” Ч.6 та 7 цієї статті.
   Ч.2 ст.26 Закону 2. Звільнення зі служби проводиться військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, – на підставах, передбачених частиною шостою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті.
   Ч.6 ст.26 Закону Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби: в) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
   Ч.8 ст.26 Закону Під час дії особливого періоду військовослужбовці також можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктами “в” Ч.6 ст.26.
   Таким чином, звільнення з військової служби можливо за віком на підставі статті 26 Закону.

   Відповіcти
   • Мєні 50 рокаів .Контракт закінчується приблизно через 18 місяців . Маю депресний стан . Як звільнитись?

    Відповіcти
    • Доброго дня. Виключні підстави для звільнення військовослужбовців визначені ст.26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу”.

     Відповіcти
   • Здравствуйте. Мне сказали что в особ. Период граничн. вік в 50 лет. Возможно как то в 45 лет зводиться?

    Відповіcти
   • Вибачте, але звільнення Людмили за віком, не є правомірним, якщо посилатися на п. “в” ч.6 і ч.8 ст. 26 ЗУ “Про ВОВС”!
    Так як, Людмила не досягла граничного віку перебування на службі, зверніть будь-ласка увагу на п.5 ч.1 ст. 22 даного ЗУ, в якому вказується, що “граничний вік перебування на військовій службі встановлюється: для військовослужбовців , які проходять військову службу під час особливого періоду, – до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві”.
    Граничний вік перебування в запасі та у військову резерві встановлюється, ч.4 ст.28 ЗУ “Про ВОВС”: –
    – “Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві”.
    А граничним віком для другого розряду є 60 років, про що вказано в ч.2 та ч.3 ст. 28 ЗУ “Про ВОВС”.
    Отже, Людмила, якщо бажаєте звільнитися “за віком”, то тільки досягнувши 60-ти річчя.
    Раджу звернути увагу на інші підстави передбачені ст 26 ЗУ “Про ВОВС” .

    Відповіcти
     • Людмила, ч.5 ст.28 ЗУ “Про Про військовий обовязок і військову службу “, встановлює граничний вік перебування на службі для військовозобов’язаних-жінок та не розповсюджується на військовослужбовців.
      А ч.4 ст 28 даного ЗУ вказує, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.
      Отже, граничний вік перебування на службі військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців-жінок становить 60 років.
      Зверніть будь-ласка увагу, на інші підстави передбачені ст 26 ЗУ “Про ВОВС” .

    • У воєнкоматі з військового обліку в 50 років познімали всіх жінок. Так що 60 років це не мій випадок. На консультації мені відповіли те ж саме що і пані Таміла.

     Відповіcти
     • Людмила, звісно я можу помилятися, але у воєнкоматі мали зняти в 50 років “військовозобов’язаних-жінок”, думаю, що Ви розумієте різницю між поняттями і те що Ви являєтесь військовослужбовцем, а не військовозобов’язаною !!!
      військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;
      військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

 4. Доброго дня. Скажіть будь-¬ласка. Я кадровий офіцер. Станом на 01.10.2017 року в мене вислуга становить 23 роки та 2 місяці. На даний час в мене є проблеми зі здоров’ям. Чи можу я звільнитися з військової служби за станом здоров’я (не придатний до військової служби) на час 31.01.2018 року коли буде вислуга 23 роки та 6 місяці. Чи буду я мати право на пенсію. Чи потрібно служити до 31.10.2018 року. Дякую.

  Відповіcти
  • Доброго дня. Відповідно до частини 2 статті 26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” (далі – Закон) звільнення зі служби проводиться осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, – на підставах, передбачених частиною сьомою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті.
   Частини 7 ст.26 Закону, особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби, за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби. Частина 8 статті 26 Закону, під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці, за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
   Пенсійне забезпечення військовослужбовців здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Так ст.12 даного Закону, пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше.
   Таким чином, ви маете право на призначення вам пенсії у разі наявності на день звільнення вислуги років, визначених ст.12 Закону.

   Відповіcти
 5. Таміла Доброго дня! Я офіцер В мене контракт закінчився ще у 2015 році,потім я нічого не підписував. 1.02.2018 року в мене спливає 23.6 років вислуги, но я знаходжусь в АТО,, можу лі я звільнитися за вислугою років 1.02.2018..Дякую!

  Відповіcти
  • Доброго дня. Ч.2 ст. 26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” (далі – Закон) звільнення зі служби проводиться військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, – на підставах, передбачених частиною шостою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті. Ч.6 ст.26 Закону, контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту. Ч.8 ст.26 Закону, під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці, які в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) проходять військову службу за контрактом і строк контракту яких закінчився, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Відповідно до прикінцевих положень ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” встановлено, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці: які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”; які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.
   Оскільки, пройшло майже два роки з часу автоматично продовження вашого контракту, тому ви можете звільнитись у звязку із закінченням контракту та небажанням проходити військову службу. Після звільнення ви маєте право на призначення вам пенсії за вислугу років згідно із ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
   Зауважу, що підстав для звільнення за вислугою років чинним законодавством не передбачено. Ви можете звільнитись за віком – у разі, якщо ви досягли гранічного віку перебування на військовій службі.

   Відповіcти
 6. Доброго дня! Мій чоловік знаходиться на строковій службі, я вагітна. Чи має він право на дострокове звільнення?

  Відповіcти
  • Доброго дня! Підставою для розвірвання контракту через сімейні обставини є, зокрема, необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років. Наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Вагітність дружини не є підставою для розірвання контракту.

   Відповіcти
 7. Добрый день. Контракт закончился – был автоматом продлен до ” конца особл.п”, потом в 2017 было получено право на увольнение согласно 5337 ( т.к. 18 мес тоже прошло после автоматич.продления). И вот 2017 год на исходе, рапорт на увольнение не написан, подписывать контракт новый на 3 года желания нет ( на меньший срок нельзя), могу ли я служить и дальше по старому без заключения нового и уволится в любой момент по желанию даже в 2018 или в любой другой год главное что б до конца особого периода?

  Відповіcти
  • Аналізуючи Прикінцеві положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” та норми ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” можна дійти до висновку, що особи, які вислужили встановлені строки звільняються або продовжують військову службу за новим контрактом, що укладається на умовах, передбачених частиною четвертою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, якщо вони виявили таке бажання.

   Відповіcти
   • Тоесть подписать новый контракт моё право а не обязанность, а продолжать служить я могу сколько угодно по старому контракту с правом увольнения в любой момент в рамках особого периода даже после 2017?

    Відповіcти
 8. Добрый день! Я кадровый офицер, срок контракта кончился 18.06.2016. Хочу уволиться. Насколько я понял смогу это сделать по истечению 18 мес., тоесть 18.12.2017? Когда надо писать рапорт, и получу ли я выходное пособие? Выслуга 10 лет.

  Відповіcти
  • Доброго дня! Право на звільнення у вас виникне після 18.12.2017. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби, які мають вислугу 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

   Відповіcти
 9. Я солдат строкової служби і в мене проблема в тому шо моя мама переживає і постійно плаче за мною тому що наша сім’я складається з двох осіб це я і вона в нас нікого немає більше вона ростала мене сама батька в мене небуло , та і в мене нема бажання служити . Підскажіть будь ласка чи можна якось покинути військову службу??? Поможіть будь ласка !!!

  Відповіcти
  • мій син відслужив строкову службу, але зарахований до військового резерву першої черги ДПС України. Через три місяці після служби його визивають до військомату, щоб відправити на навчання чи службу. Чи правомірно це?

   Відповіcти
   • Відповідно до ч.10 ст.1 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних.
    Ч.8ст.2 Закону, виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.
    Тому рішення про направлення на збори військовозобов’язаних може бути правомірним з дотриманням відповідного порядку та компенсації витрат.

    Відповіcти
  • Доброго дня, в п.1 ч.3 ст.26 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено, наступне
   “Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, звільняються із служби достроково:
   1) військовослужбовці строкової військової служби:
   а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
   б) за сімейними обставинами – у разі виникнення в них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом п’ятим частини першої статті 18 цього Закону;
   в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;”
   Так, як відстрочку Ви не отримали відповідно до ст.18 даного ЗУ, то Вам необхідно продовжувати військову службу.

   Відповіcти
 10. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо використана відпустка за повний рік, а звільнення з служби в середині року, чи вирахують кошти? Звільнення по статті за віком.

  Відповіcти
  • Відповідно до пункту 37.14 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, у разі звільнення осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я або у зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням організаційних заходів, на підставі наказу відповідного командира (начальника) провадиться відрахування з їхнього грошового забезпечення за дні щорічної основної та щорічної додаткової відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після їх звільнення.
   Таким чином, у разі звільнення за віком та використання вами всієї відпустки, перерахунок коштів не повині проводити.

   Відповіcти
 11. Доброго дня. Мій син служить за контрактом з липня 2013 року коли ще не було особливого періоду в країні. Контракт був заключений на 3 роки до липня 2016 року. З червня 2014 року був в АТО. В липні 2016 року йому було автоматично продовжено контракт на 18 місяців в зв,язку з особливим періодом в країні (командування зсилалося на зміни в законодавстві). Тобто контракт продовжено до 18 січня 2018 року. В жовтні 2017 року мій син подав рапорт в частину про звільнення (18.01.18 року). Коли почав брати обхідний, виявилося що ніякого рапорту нема і його не можуть відпустити. Підскажіть будьласка, як нам вийти з цієї сситуації. Син відслужив чотири з половиною роки. В зв,язку з перебуванням в АТО отримав психологічну травму, але ніякої допомоги та підтримки з боку держави ми не отримали. Ми зсилалися на закон президента про дострокове розірвання контракту (хоча син відслужив всі строки), але йому відмовили в частині. Допоможіть нам по-можливості. Дякуємо.

  Відповіcти
  • Доброго дня! в даному випадку я б рекомендувала військовослужбовцю направити повторно рапорт про звільнення на імя керівництва, на якому поставити штамп із вхідним номером та датою. У разі залишення такого рапорту без розгляду або задоволення, а також будь-якої бездіяльності керівництва, хоча би протягом двох тижнів, подати до суду.

   Відповіcти
 12. Доброго дня. Я зверталася до Вас 15 січня 2018 року з питанням про відсутність рапорта мого сина на звільнення з війсьової служби за контрактом. Дякую за відповідь. Але ситуація змінилася. Коли син почав подавати другий рапорт, то виявилося що перший рапорт знайшовся, був зареєстрований у відповідному порядку (хоча перед цим його запевняли про відсутність документу), але за законом президента про дострокове звільнення його не можуть відпустити, бо цей закон діє протягом одного року до 7 січня 2018 року включно і після цієї дати на основі листа з вищого штабу нікого не звільняють, бо чекають змін у цьому законі, які можуть бути через місяць або рік і т.д. (ніхто не знає коли). Контракт син заключив 18 липня 2013 року на 3 роки ( не на час особливого періоду), відслужив фактично до 18 січня 2018 року чотири з половиною роки, і надалі продовжує службу з копією рапорта на руках про звільнення 18.01.18р. з підписами, печаткою , номером та датою реєстрації. Підскажіть будьласка що робити нам далі, як нам звільнитися . Так як мій син продовжує службу з 18.01.18 р. і далі, то що йому потрібно потребувати в частині, який документ, на основі чого він служить далі, щоб йому ще не прийшлося повертати зарплату коли його нарешті звільнять (такий випадок вже був з іншим військовим)? Юристи не з великою охотою беруться за справи військових. Як нам бути? Ми наче в замкнутому колі. Вибачте за зайву інформацію. Я звертаюся всюди де можу. Дякую.

  Відповіcти
  • Олена, як вже було неодноразово зазначено, відповідно до Прикінцевих поожень ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” встановлено, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці: які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”; які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.
   Такі особи можуть продовжувати військову службу за новим контрактом, що укладається на умовах, передбачених частиною четвертою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, якщо вони виявили таке бажання. Звільнення таких військовослужбовців з військової служби здійснюється (за бажанням військовослужбовця) у строки та в обсягах, визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, не пізніше одного року з дня набрання чинності цим Законом.
   Ч.8 ст.26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці: ї) які в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) проходять військову службу за контрактом і строк контракту яких закінчився, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону.
   Таким чином, ЦОВВ повині були з 07.01.2017 по 07.01.2018 скласти відповідний графік та звільняти військовослужбовців, які не бажають проходити військову службу, а з тими хто бажає продовжувати військову службу укласти нові строкові контракти. Це є вимогою Закону.
   Так, чинним ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” передбачена підстава для звільнення, тому я б вам рекомендувала, не чекаючи будь-яких змін в законодавство, звернутись із позовною заявою про звільнення з військової служби до суду, оскільки, як показує практика, кожне військове формування трактує законодавство по-своєму і не завжди на користь військовослужбовців.

   Відповіcти
 13. Добрый день. Я офицер запаса. Уволен в запас из рядов ВС Украины 12.05.17 (исключен из списков части 9.06.17) по состоянию здоровья ч.6 ст.26 Закона “Про військовий обов”язок та військову службу” как непригодный к воинской службе в мирное время и ограниченно годный в военное. Инвалидности нет. На момент исключения выслуга лет составляла 22 года и 10 месяцев. Могу ли я рассчитывать на пенсионное обеспечение и если да то куда по этому поводу стоит обратиться. Спасибо.

  Відповіcти
  • Доброго дня. Для визначення права на пенсію за вислугою років або при досягненні певного віку Вам необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України.

   Відповіcти
 14. Добрий день,у мене запитання таке . Я підписав контракт в 2013 році в жовтні, прослужив уже весь контракт мені його продлили ще на 18 місяців. Теперь у мене закінчуються 18 місяців в квітні. Я зараз буду писать рапорт на звільнення в лав ЗСУ мене мають право не звільнити? Якщо да то підскажіть чому і з яких статей?

  Відповіcти
 15. Доброго дня. Мій хлопець служить в ЗСУ . Спочатку він був просто призивником, а в 2016 році підписав контракт на 3 роки. Він водій. Машина постійно ломається, запчастин нема, він вже стомився її лагодити. Тепер він хоче звільнитися, але як це зробити не знаємо. Жодна з перелічених підстав у ст. 26 ЗУ ” Про військовий обовязок і військову службу” у нас відсутня . Чи можна звільнитися за інших обставин?

  Відповіcти
  • Доброго дня. Вичерпний перелік підстав визначені в ЗУ ” Про військовий обовязок і військову службу”, чекайте на закінчення строку контракту, інакше ніяк…

   Відповіcти
 16. Здравствуйте, служу в ВСУ по контракту (до конца особого периода) В 2017 году постановлением ВЛК был признан обмеженно гідним до військової служби но в законе указано что в особливий період мають право звільнитись особи офіцерського складу:
  а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;
  Как трактовать даний закон могу уволиться или нет ??? .С уважением.

  Відповіcти
 17. Стаття 26 «Про військовий обов’язок і військову службу» говорить,що “обмежено придатних” можуть звільнити з контрактної служби. Нюанс, зараз є “особливий період”? Відповіді різні. Але ж правда одна.

  Відповіcти
 18. Контракт закінчівся у 2014 році, продовжен понад встановлені терміни. Протягом 2017 року знаходився в ато, не підписивали рапорта на звільнення. По виходу з ато в листопаді 2017 року напісав повторний рапорт на звільнення, якій був підписаний командуванням частини, та направлений до другой проміжковой інстанціі оперативного командування, де також був підписаний, але до командування сухопутних військ (інстанція що проводить звільнення) попав із запізненням( 10.01), відповідно не реалізован, та відправлений в зворотньому напр

  Відповіcти
 19. Питання: що з цім робити і в чому винен я, написавший рапорт на звільнення майже за 2 місяці до закінчення строку закону?

  Відповіcти
 20. Доброго дня, чоловік прослужив 1 рік, після чого підписав контракт на6 міс, дія закінчилася 1 грудня 2017року, але він і досі на службі. ні причин чому не відпускають ні пояснень ніхто не дає. продовжувати контракт небуло бажання. чи можливо дізнатись якусь офіційну підставу затримання чи можливо є організація, куди звернутися з цим питанням

  Відповіcти
 21. Доброго дня. Я жінка-військовослужбовець, в червні 2017 року, підписала другий контракт. Маю неповнолітню дитину віком 14 років. Справа в тому, що в грудні 2017 року вийшла вдруге заміж, чоловік знаходиться за кордоном на офіційній роботі. Чи можу я розірвати контракт? У нас в частині кого не питаюсь всі або розводять руками або просто не бажають на цю тему говорити. І ще в ході проходження служби я захворіла,лежала в шпиталі, де мені робили блокаду, так як я маю 2 протрузїї і защемлений нерв. Про звільнення за станом здоров’я я взагалі мовчу…ніхто про це не говорить, але на це потрібні великі гроші… Що ви мені можете порадити?

  Відповіcти
 22. Добрий день,я хотел бы узнать такое у меня контракт закончился 01.07.2016года но до етого времени никто не хочит увольнять говорят мов закон не обновили ,что мне делать

  Відповіcти
 23. Доброго вечора. запитання, чи можуть мене достроково звільнити зі ЗСУ за станом здоров’я матері одиночки? якщо можуть то як? я строчнік.

  Відповіcти
 24. Доброго дня в мене питання такого характеру: чи можу я бути поновлений до лав ЗСУ якщо я звільнений офіцер в запас за частиною шостою ст.26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” ч.3 п.1 п. “Г”
  І як вона звучить ця стаття?

  Відповіcти
 25. Доброго дня, я курсант ВВНЗ випускний курс. Не бажаю продовжувати службу в офіцеських лавах, за законом я можу не підписувати контракт після закінчення ВВНЗ, тому виникає ряд питань :1. чи присвоять мені первинне офіцерське звання.
  2. Чи не буду я притягнений до кримінальної відповідальньсті.
  3. Як це зробити правильно щоб все получилось .
  Дякую.

  Відповіcти
 26. Доброго дня. Я військовослужбовець. Призваний по мобілізації у 2014 році. Зараз звільняюсь. Служу повторно. Перед цим звільнявся з лав ЗСУ у 1995 році маючі календарну вислугу 10 років. У 1995 році отримав разову допомогу по звільненню у розмірі 5 місячних окладів. Зараз моя колендарна вислуга 14 років. Чи маю зараз я право на разову допомогу у розмірі 50% за кожний вислужений календарний рік? Якщо ні, то чи маю я право на разову допомогу по звільненню за останні 4 календарних років служби?

  Відповіcти
 27. Я військовослужбовець жінка. Я одружилася з чоловіком іншої держави це є Канада. Як я можу звільнитися зі служби в особливий період за сімейними обставинами ?. Це може бути метою для звільнення для воз’єднання сім’ї. ?
  Якими пунктами закону я можу користуватися ?

  Відповіcти
 28. Здравствуйте! Мой муж Офицер ЗСУ служит на Особливий Перiод. Прослужил больше 24 месяца (если точнее то 36 месяцев.) , написал рапорт на увольнение 9.11.18. Сколько будут по времени увольнять его?

  Відповіcти

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.