1. Роль і місце Конвенції в системі захисту прав та свобод людини в рамках української правової системи. Застосування Конвенції та практики ЄСПЛ в Україні.

Якщо звернутись до історії існування системи міжнародного права, то ми побачимо безліч прикладів ретельно розроблених норм, які на практиці ігнорувались. Будь-які труднощі у створенні міжнародного права бліднуть поряд з проблемою того, як зробити міжнародне право ефективним. Міжнародне право спрацьовує там, де воно найчастіше застосовується, а саме – у національних правових системах. Якщо положення договору чи … Читати далі

2. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право громадян України на звернення до конвенційних органів з захисту прав людини.

Під терміном “механізми міжнародного захисту прав людини” розуміють систему міжнародних (міждержавних) органів і організацій, що діють з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх відновлення у випадку порушення. Слід зазначити, що, окрім міждержавних органів і організацій, у світі існує безліч так званих неурядових правозахисних організацій. Ст. 55 Конституції України, яка надає право … Читати далі

3. Право на життя та позитивні зобов’язання держави. Заборона смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Стаття 1 Зобов’язання поважати права людини Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції. Розділ I Права і свободи Стаття 2 Право на життя 1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно … Читати далі

4. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 3 Конвенції “Заборона катування” Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Справа «Григор’єв проти України» (Заява № 51671/07) Заявник стверджував, що зазнав катування з боку працівників міліції та що його засудження головним чином ґрунтувалось на його визнавальних показаннях і речових доказах, отриманих за допомогою примусу … Читати далі

5. Заборона рабства та примусової праці (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Стаття 4 Конвенції “Заборона рабства і примусової праці” 1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані. 2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю. 3. Для цілей цієї статті значення терміна “примусова чи обов’язкова праця” не поширюється: a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного згідно … Читати далі

6. Право на свободу та особисту недоторканність. Свобода пересування (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 5 Конвенції “Право на свободу та особисту недоторканність” 1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом: a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом; b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для … Читати далі

7. Право на справедливий судовий розгляд неупередженим судом (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Стаття 6 Конвенції “Право на справедливий суд” 1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть … Читати далі

8. Заборона зворотної дії кримінального права (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Стаття 7 Конвенції “Ніякого покарання без закону” Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення … Читати далі

9. Право на повагу до приватного і сімейного життя (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Стаття 8 Конвенція “Право на повагу до приватного і сімейного життя” 1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в … Читати далі

10. Свобода думки, совісті та релігії (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 9 Конвенції “Свобода думки, совісті і релігії”    1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, … Читати далі

11. Свобода вираження поглядів (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 10 Конвенція “Свобода вираження поглядів” 1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 2. Здійснення цих свобод, оскільки воно … Читати далі

12. Свобода мирних зібрань та об’єднання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 11  Конвенції “Свобода зібрань та об’єднання” 1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. 2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах … Читати далі

13. Право на ефективний засіб захисту прав і свобод, гарантованих Конвенцією (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 13 Конвенції “Право на ефективний засіб юридичного захисту” Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. Зміст поняття «ефективний засіб правового захисту” Стаття 13 Конвенції гарантує “ефективний засіб правового … Читати далі

14. Поняття дискримінації та його розвиток у практиці Європейського суду з прав людини (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 14 Конвенції “Заборона дискримінації” Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою. Стаття 1 Першого протоколу «Кожна фізична або юридична … Читати далі

15. Захист прав власності Європейським судом з прав людини (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Право на вільне володіння своїм майном: стаття 1 Протоколу № 1 “Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в … Читати далі

16. Принцип NON BIS IN IDEM (заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те саме діяння) (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Стаття 4 Протоколу № 7 до Конвенції Право не бути притягненим до суду або покараним двічі. 1. Нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або засуджено відповідно до закону та кримінальної процедури … Читати далі

17. Право на оскарження в кримінальних провадженнях. Відшкодування в разі незаконного засудження (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Протокол № 7 до Конвенції  Стаття 2: “1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється законом. 2. Із цього права можуть робитися винятки для незначних правопорушень, … Читати далі

18. Право на освіту. Право на вільні вибори (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Право на освіту: стаття 2 Протоколу № 1 “Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе галузі освіти і навчання, поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань.” Право на освіту, яке викладене в статті 2 Протоколу № … Читати далі

19. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду.

Перед тим, як вирішити, чи можете Ви звернутися до Європейського суду з прав людини, необхідно уважно прочитати Конвенцію та Пояснювальну нотатку для заявників. Якщо Ваша справа відповідає критеріям, наведеним у вищезазначених текстах, Вам слід відкріпити формуляр заяви від даного пакета документів та заповнити його згідно з вказівками, викладеними у Пояснювальній нотатці. Довіреність потрібно заповнювати лише … Читати далі

20. Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення державою прав особи.

Стаття 34 Конвенції “Індивідуальні заяви” Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права. Стаття 35 Конвеції “Умови прийнятності” 1. … Читати далі

21. Процедура дружнього врегулювання у справі, яка перебуває в провадженні Європейського суду з прав людини.

Стаття 39 Протокол № 14 до Конвенції “Досягнення дружнього врегулювання” 1. На будь-якій стадії провадження Суд може надати себе у розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення дружнього врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як їх визначає Конвенція та протоколи до неї. 2. Процедура, що здійснюється відповідно до пункту 1, є конфіденційною. 3. У разі досягнення … Читати далі

22. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання Україною.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням … Читати далі