1. Загальні засади цивільних відносин (поняття, види та структура). Джерела цивільного права України. Дія актів цивільного законодавства у часі та просторі. Звичай. Аналогія права та аналогія закону.

Стаття 1 ЦК. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо … Читати далі

2. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів.

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків, здійснення цивільних прав та виконання обов’язків, а також захист цивільних прав та інтересів регулюється Главою 2 та 3 ЦК. Стаття 11 ЦК. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків 1. Цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не … Читати далі

3. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Опіка та піклування. Органи опіки та піклування. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

Положення про фізичну особі та органи опіки та піклування регулюються розділом II ЦК. Стаття 24 ЦК. Поняття фізичної особи 1. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Стаття 25 ЦК. Цивільна правоздатність фізичної особи 1. Здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. 2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у … Читати далі

4. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи.

Загальні положення про юридичну особу регулюються розділом 7 ЦК. Стаття 80 ЦК. Поняття юридичної особи 1. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Стаття 81 ЦК. Види юридичних осіб 1. Юридична особа може бути створена шляхом об’єднання … Читати далі

5. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речі та їх класифікація. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Оборотоздатність об’єктів цивільного права.

Стаття 177 ЦК. Види об’єктів цивільних прав 1. Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Стаття 179 ЦК. Поняття речі 1. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні … Читати далі

6. Поняття та види правочинів. Принцип свободи договору. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину.

Глава 16 ЦК “ПРАВОЧИНИ” Стаття 202 ЦК. Поняття та види правочинів 1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). 3. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній правочин може створювати … Читати далі

7. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Момент недійсності правочину. Оспорюваний та нікчемний правочин. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».

§ 2 Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону Стаття 215 ЦК. Недійсність правочину 1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. 2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому … Читати далі

8. Поняття і підстави представництва. Види представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність.

Глава 17 ЦК «ПРЕДСТАВНИЦТВО» Стаття 237 ЦК. Поняття та підстави представництва 1. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. 2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення … Читати далі

9. Поняття строку та терміну у цивільному праві України. Визначення та обчислення строків. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Розділ V ЦК «СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ» Стаття 251 ЦК. Поняття строку та терміну 1. Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. 2. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. 3. Строк та термін … Читати далі

10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист особистих немайнових прав.

Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Стаття 269 ЦК. Поняття особистого немайнового права 1. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом. 2. Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту. 3. Особисті немайнові права тісно пов’язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися від … Читати далі

11. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».

Стаття 297 ЦК. Право на повагу до гідності та честі 1. Кожен має право на повагу до його гідності та честі. 2. Гідність та честь фізичної особи є недоторканними. 3. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. Стаття 299 ЦК. Право на недоторканність ділової репутації 1. Фізична … Читати далі

12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття та припинення права власності. Набувальна давність. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності».

Розділ I ЦК ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ Стаття 316. Поняття права власності 1. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 2. Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору … Читати далі

13. Підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Здійснення права спільної сумісної і спільної часткової власності. Припинення права на частку у спільному майні.

Глава 25 ЦК «ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ» Стаття 346 ЦК. Підстави припинення права власності 1. Право власності припиняється у разі: 1) відчуження власником свого майна; 2) відмови власника від права власності (Стаття 347 ЦК. Відмова від права власності. Особа може відмовитися від права власності на майно, заявивши про це або вчинивши інші дії, які свідчать про її … Читати далі

14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припинення права власності на землю. Право власності на житло.

Глава 27 ЦК «ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)» Стаття 373 ЦК. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності 1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 2. Право власності на землю гарантується Конституцією України. Право власності на землю (земельну ділянку) набувається і здійснюється відповідно до закону. 3. Право власності на … Читати далі

15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст сервітуту. Припинення сервітуту.

Глава 29 ЦК «ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ» Стаття 386 ЦК. Засади захисту права власності 1. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності. 2. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою … Читати далі

16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти і об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.

КНИГА ЧЕТВЕРТА ЦК «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Глава 35 ЦК «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Стаття 418 ЦК. Поняття права інтелектуальної власності 1. Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. 2. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові … Читати далі

17. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Заміна сторони у зобов’язанні. Загальні умови виконання зобов’язання. Підстави припинення зобов’язання.

Глава 47 ЦК «ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ’ЯЗАННІ» Стаття 509 ЦК. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення 1. Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від … Читати далі

18. Види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зобов’язань.

Глава 49 ЦК «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання Стаття 546 ЦК. Види забезпечення виконання зобов’язання 1. Виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. 2. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання. Стаття 547 ЦК. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання 1. Правочин … Читати далі

19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови договору. Порядок розірвання або зміни договору. Правові наслідки розірвання або зміни договору.

Глава 52 ЦК «ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ» Стаття 626 ЦК. Поняття та види договору 1. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга … Читати далі

20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Постанови Пленуму Верховного Суду України, що стосуються питань відшкодування шкоди.

Глава 82 ЦК «ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ» § 1. Загальні положення про відшкодування шкоди Стаття 1166 ЦК. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. … Читати далі

21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування».

КНИГА ШОСТА ЦК «СПАДКОВЕ ПРАВО» Глава 84 ЦК ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ Стаття 1216. Поняття спадкування 1. Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Стаття 1217. Види спадкування 1. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Стаття 1218. Склад спадщини 1. До складу спадщини входять … Читати далі

22. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона спадкового майна. Оформлення права на спадщину.

Глава 86 ЦК «СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ» Стаття 1258. Черговість спадкування за законом 1. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. 2. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених … Читати далі