1. Основні принципи адвокатської етики. Дія Правил адвокатської етики за предметом, колом осіб та в часі.

ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року (далі – Правила), та закріплюють надзвичайну важливість функціонального навантаження адвокатури, що вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, … Читати далі

2. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Стаття 6. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту … Читати далі

3. Конфіденційність. Обов’язок адвоката зберігати адвокатську таємницю.

Стаття 10. Конфіденційність Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництва. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської таємниці Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», або становить персональні дані про фізичну … Читати далі

4. Компетентність і добросовісність. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Стаття 11. Компетентність та добросовісність Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва. Адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає … Читати далі

5. Повага до адвокатської професії. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Стаття 12. Повага до адвокатської професії Всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших. Адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, … Читати далі

6. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності.

Стаття 13. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності Адвокат має право рекламувати свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства і цих Правил. Рекламні матеріали про адвокатську діяльність (та будь-які інші матеріали такі як бланки, візитівки та інше) не можуть містити: – оціночних характеристик відносно адвоката; – критики адвокатами інших адвокатів; – заяв про вірогідність успішного виконання … Читати далі

7. Етичні засади відносин адвоката з клієнтами. Підстави для надання адвокатом правової допомоги. Форма та зміст договору про надання правової допомоги.

Відносинам адвоката з клієнтами присвячено розділ ІІІ Правил адвокатської етики, за яким адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством, йдеться про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієнтом про надання правової допомоги або за призначенням особи, що здійснює дізнання, слідчого чи суду в порядку, передбаченому КПК. Стаття 14. Підстави для надання адвокатом правової допомоги … Читати далі

8. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги. Забезпечення підтвердження згоди клієнта на надання йому правової допомоги певним адвокатом.

Стаття 15. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання професійної правничої (правової) допомоги. Забезпечення реальної згоди клієнта на надання йому допомоги певним адвокатом Договір про надання правової допомоги може укладатись клієнтом або на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну … Читати далі

9. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі та хід виконання доручення.

Стаття 18. Інформування адвокатом клієнта щодо ведення дорученої йому справи Адвокат інформує клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі щодо правової позиції у справі. До підписання договору про надання професійної правничої (правової) допомоги у справі адвокат повинен з’ясувати всі відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності правової позиції у справі та … Читати далі

10. Дотримання принципу законності на стадії прийняття та виконання доручення клієнта. Дотримання поваги до прав інших адвокатів на стадії прийняття доручення клієнта.

Стаття 19. Дотримання принципу законності на стадії прийняття доручення клієнта Адвокату забороняється приймати доручення, якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними, або якщо доручення клієнта виходить за межі професійних прав і обов’язків адвоката. У випадках, якщо зазначені обставини не є очевидними, адвокат має надати відповідні роз’яснення клієнту. … Читати далі

11. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням.

Стаття 24. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням За бажанням клієнта або за погодженням з ним допускається прийняття одного доручення декількома адвокатами. В цьому випадку мають бути визначені засади розподілу обов’язків та повноважень адвокатів, що сумісно виконуватимуть доручення, а також їх відповідальності перед клієнтом. Забороняється спонукати клієнта до укладання угоди з … Читати далі

12. Гонорар та оплата фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення. Отримання невнесеного (недонесеного) гонорару.

Стаття 28. Гонорар Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів професійної правничої (правової) допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата тощо), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом. … Читати далі

13. Одностороннє розірвання клієнтом договору про надання правової допомоги. Одностороннє розірвання адвокатом договору про надання правової допомоги. Розірвання договору про надання правової допомоги за взаємною згодою адвоката і клієнта. Обов’язки адвоката при розірванні договору.

Стаття 31. Одностороннє розірвання клієнтом договору про надання правової допомоги Клієнт та/або особа, яка уклала договір в інтересах клієнта, має право розірвати договір з адвокатом в односторонньому порядку на умовах, передбачених договором. При цьому, клієнт та/або особа, яка уклала договір в інтересах клієнта, зобов’язаний сплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар за всю роботу, що була … Читати далі

14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом – юридичною особою.

Стаття 38. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом – юридичною особою У відносинах щодо надання професійної правничої (правової) допомоги клієнту – юридичній особі адвокат при визначенні суб’єкта прав і обов’язків клієнта і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов’язків має виходити з наступного: – для цілей передбаченої законодавством та цими Правилами взаємодії з клієнтом (узгодження змісту … Читати далі

15. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.

Стаття 41. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії Адвокат зобов’язаний відмовитися від здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії, в … Читати далі

16. Етичні аспекти відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження.

Стаття 42. Дотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та іншими учасниками судового провадження Представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил. Стаття … Читати далі

17. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування та адміністративної юрисдикції.

Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами регламентується розділом V Правил адвокатської етики. Стаття 46. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування та адміністративної юрисдикції У відносинах з органами досудового розслідування, адміністративної юрисдикції адвокат має дотримуватися принципів і підходів, закріплених розділом IV цих Правил, з урахуванням специфіки статусу цих органів і … Читати далі

18. Етичні аспекти взаємин між адвокатами.

Відносити між адвокатами регламентується розділом VI Правил адвокатської етики. Стаття 50. Загальні етичні засади взаємин між адвокатами Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах взаємної поваги, дотримання професійних прав адвокатів та гарантій професійної діяльності, слідування принципам адвокатської діяльності, передбаченим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами, рішеннями З’їзду, актами РАУ, НААУ. Корпоративна єдність адвокатів вимагає … Читати далі

19. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката регламентується розділом VII Правил адвокатської етики. Стаття 54. Співвідношення між професійними обов’язками адвоката і його громадськими, науковими та іншими інтересами В своїй громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвокат повинен враховувати необхідність дотримання своїх професійних обов’язків, зокрема тих, що випливають з Правил адвокатської етики. У випадку … Читати далі

20. Адвокатське бюро, адвокатське об’єднання як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

Стаття 61. Поширення Правил адвокатської етики на діяльність адвокатських бюро, адвокатських об’єднань Правила адвокатської етики є обов’язковими для дотримання адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями. У випадках, коли стороною в договорі про надання правової допомоги є адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, в якому договір з клієнтом укладається від імені бюро або об’єднання, воно зобов’язане забезпечити відповідність кандидатури адвоката, … Читати далі

21. Органи адвокатського самоврядування як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

Стаття 61 Правил адвокатської етики, органи адвокатського самоврядування діють з метою забезпечення дійсної незалежності адвокатів у здійсненні їх професійної діяльності; Органи адвокатського самоврядування сприяють та контролюють дотримання Правил адвокатської етики всіма адвокатами України та адвокатами іноземних держав, які у відповідності до законодавства України здійснюють в Україні адвокатську діяльність. Органи адвокатського самоврядування та їх члени самі мають … Читати далі

22. Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність за несплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Відповідальність за порушення правил адвокатської етики регдаментується розділом X Правил адвокатської етики. Стаття 63 Правил адвокатської етики, за порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також актами Національної асоціації адвокатів України. У разі звернення із скаргами щодо притягнення до дисциплінарної … Читати далі