Законом не передбачено оскарження актів форми Н-5, Н-1 або НПВ Фондом соціального страхування

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС Укарїни) до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, … Читати далі

Відсутність окремого проекту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги

Згідно зі статтями 19, 20 ЗК України землі України за основним цільовим призначенням поділяються на відповідні категорії, у тому числі: землі житлової та громадської забудови й землі водного фонду; віднесення їх до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно їх повноважень. Подібний порядок установлено й для … Читати далі

Оплата послуг мешканцями гуртужитку

Правовідносини, які виникають між мешканцем гуртожитку і його власником (володільцем), є договірними і відносяться до правовідносин з договору найму жилого приміщення у поєднанні з договором про надання послуг з обслуговування приміщення та його утримання (комунальних послуг). Згідно із частиною першою статті 509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на … Читати далі

Строк для пред’явлення позову у справах про звільнення, установлений статтею 233 КЗпП України

Відповідно до статті 233 КЗпП України працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу … Читати далі

Розмір збитків визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна

За частиною першою статті 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону. Відповідно до частини першої статті 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. За частиною першою статті 1172 ЦК … Читати далі

Визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі за № 6-887цс17 З урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки … Читати далі

Відповідальність за шкоду передбачені нормами статей 1166, 1167 ЦК України

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК у справі № 6-501цс17 Загальні підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду передбачені нормами статей 1166, 1167 ЦК України, відповідно до яких шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності вини. Спеціальні підстави відповідальності за шкоду, завдану органом державної влади, зокрема органами … Читати далі

Придбання майна у період шлюбу за особисті кошти є особистою приватною власністю

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 5 квітня 2017 року у справі № 6-399цс17 Відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею (ним) за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто. Належність майна до спільної сумісної власності … Читати далі

Укладання договору у разі обмеження повноважень щодо представництва

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 13 березня 2017 року у справі № 6-147цс17 З огляду на приписи статей 92, 203, 215 ЦК України, договір, укладений від імені юридичної особи її виконавчим органом (директором) з третьою особою, може бути визнаний недійсним із підстав порушення цим органом установленого обмеження повноважень щодо представництва … Читати далі

Звільнення за контрактом

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВСУ у справі за № 6-86цс17 Відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Згідно … Читати далі

Виїзд малолітньої дитини за межі України в супроводі одного з батьків за відсутності згоди другого з батьків на підставі рішення суду

Тимчасовий виїзд малолітньої дитини за межі України повинен відбуватись лише за погодженням з іншим з батьків, оскільки такий переїзд спричиняє зміну режиму спілкування дитини з іншим з батьків, порядок участі у вихованні дитини, зміну звичайного соціального, культурного, мовного середовища дитини, що впливає на її подальше життя, розвиток і виховання. Виходячи з положень зазначених норм матеріального … Читати далі

ВСУ про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи

Правова позиція у справі № 6-114цс12 Відповідно до частини другої статті 1168 ЦК України моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім’єю. Згідно із частиною другою статті 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній … Читати далі

ВСУ про стягнення на користь Фонду соціального страхування суми страхової виплати, здійсненої на користь застрахованого працівника, з особи, винної у настанні страхового випадку

При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, згідно з яким перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки (суброгація – ст. 993 ЦК України) допускається лише в майновому страхуванні і таке право не може бути застосоване в особистому страхуванні життя і здоров’я. Відтак, при особистому страхуванні життя і здоров’я … Читати далі

ВСУ про визнання договору купівлі-продажу жилого будинку недійсним з підстав порушення переважного права купівлі

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-106цс12 Суд касаційної інстанції, установивши, що спірний жилий будинок є об’єктом спільної сумісної власності, безпідставно застосував до спірних правовідносин ст. 114 ЦК Української РСР 1963 року як правову підставу для визнання договору купівлі-продажу зазначеного жилого будинку недійсним. Норми ст. ст. 113, 114 ЦК Української РСР 1963 року регулюють правовідносини щодо спільної … Читати далі

ВСУ про зміну формулювання причин звільнення з роботи

Правова позиція у справі № 6-120цс12 За змістом ст. 38 КЗпП України працівник має право з власної ініціативи в будь-який час розірвати укладений з ним на невизначений строк трудовий договір. При цьому строк розірвання трудового договору і його правові підстави залежать від причин, які спонукають працівника до його розірвання і які працівник визначає самостійно. В разі, … Читати далі

ВСУ про визнання договору недійсним за позовом особи, яка не була стороною цього договору

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі за № 6-107цс12 Цивільним кодексом України передбачені засади захисту права власності. Зокрема, стаття 387 ЦК України надає власнику право витребувати майно із чужого незаконного володіння. Оскільки добросовісне набуття в розумінні статті 388 ЦК України можливе лише тоді, коли майно придбано не безпосередньо у власника, а в особи, яка не мала права … Читати далі

ВСУ про визнання договору удаваним

Правова позиція у справі № 6-133цс12 Відповідно до ст. 235 ЦК України удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, що правочин вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили. Таким чином, оскільки відповідно … Читати далі

ВСУ про витребування майна з чужого незаконного володіння

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-136цс12 Відповідно до статті 330 ЦК України, якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване в нього. Пунктом 3 частини першої статті 388 ЦК України передбачено, що у разі … Читати далі

ВСУ щодо звільнення на умовах передбачених контрактом

Правова позиція у справі № 6-156цс12 Відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП України особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту … Читати далі

Стягнення аліментів по-новому

8 липня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів». Даним законом встановлено, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, та стягнення аліментів … Читати далі

ВСУ: право власності на житловий будинок набувається у порядку, який був чинним на час завершення його будівництва

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ по справі № 6-137цс13 Право власності на житловий будинок набувається у порядку, який був чинним на час завершення його будівництва. У 1957 році питання набуття права власності регулювались Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26 серпня 1948 року «Про право громадян на купівлю і будівництво індивідуальних житлових будинків» і прийнятою відповідно до цього … Читати далі

ВСУ щодо спадкування

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-138 цс 13 Відповідно до чч. 1, 3 ст. 5 ЦК України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності; якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту … Читати далі

ВСУ щодо дії зобов’язання у разі втрати нормативно-правового акту чинності

Правова позиція у справі № 6-132цс13 Відповідно до частини третьої статті 5 ЦК України, якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності. Згідно зі статтею 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння … Читати далі

ВСУ щодо кваліфікації статті 190 КК

Згідно зі статтею 190 КК шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов’язковості передачі їй майна … Читати далі

ВСУ щодо кваліфікації за статтею 185 КК

Крадіжка (таємне викрадення чужого майна), відповідальність за яку передбачена статтею 185 КК, вважається закінченою з моменту, коли винна особа вилучила майно і отримала реальну можливість розпоряджатися чи користуватися ним. Якщо особа, котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не мала, її дії слід розглядати залежно від обставин справи як закінчений чи незакінчений замах на вчинення … Читати далі

ВСУ: майно фізичної особи – підприємця, яке придбане та використовується в його підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку, слід розглядати як його особисту приватну власність, відповідно до ст. 57 СК України, а не як об’єкт спільної сумісної власності подружжя, який підпадає під регулювання ст. ст. 60, 61 СК України

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-79 цс 13 Із змісту нормативних положень глав 7 та 8 СК України, власність у сім’ї існує у двох правових режимах: спільна сумісна власність подружжя та особиста приватна власність кожного з подружжя, залежно від якого регулюється питання розпорядження таким майном. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних … Читати далі

ВСУ щодо визнання недійсними рішень, статутів товариства та договорів

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у господарських справах 2 вересня 2014 року розглянув справу № 3-39 гс 14, предметом якої був спір про визнання рішень, статутів товариства та договорів недійсними. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого одним із гарантованих прав учасника господарського товариства є його участь … Читати далі

ВСУ про визнання договору фіктивним

Правова позиція у справі №6-116 цс14 Відповідно до змісту ст. 234 ЦК України фіктивний правочин – це правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цим правочином. Якщо сторонами вчинено правочин для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, він є не фіктивним, а удаваним ( ст. 235 ЦК України). ПОСТАНОВА ВСУ  від … Читати далі

ВСУ про стягнення пені за прострочення сплати аліментів

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 1 жовтня 2014 року у справі № 6-149цс14 Оскільки зобов’язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинно виконуватися щомісяця, то при розгляді спорів про стягнення на підставі ч. 1 ст. 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з’ясувати розмір несплачених аліментів … Читати далі

ВСУ про визнання незаконним наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ (у справі № 6-163цс14) Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і частини другої статті 252 КЗпП України однією з гарантій можливості здійснення працівниками підприємства, установи, організації обраних до складу виборної профспілкової організації своїх повноважень є заборона притягнення їх до дисциплінарної відповідальності без попередньої … Читати далі

ВСУ про визнання дій неправомірними, зобов’язання вчинити дії та стягнення моральної шкоди у справі повірки вимірювальної техніки

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ (у справі № 6-60 цс15) Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері метрології. Підприємства, … Читати далі

ВСУ про поділ земельної ділянки

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ (у справі № 6-2 цс15) Оскільки згідно з нормами цивільного законодавства спадкоємством є перехід прав та обов’язків (спадщини) від однієї фізичної особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців), то суд дійшов правильного висновку про те, що у зв’язку із прийняттям 22 лютого 2001 року спадщини, у сторін із передбачених законом підстав виникло в рівних … Читати далі

ВСУ щодо строку пред’явлення позову до поручителя

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ (у справі № 6-190 цс14) Пред’явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом, сплати відсотків за користування кредитом та пені, кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов’язання й був зобов’язаний пред’явити позов до поручителя протягом шести місяців, починаючи від цієї дати. Таким чином, у разі … Читати далі

ВСУ про зобов’язання усунути порушення

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ (у справі № 6-238 цс14) Виконавчі дії з реалізації предмета іпотеки, на яке звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводяться за спеціальним порядком відповідно до статті 41 Закону України “Про іпотеку” шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження. У той самий час, якщо виконавчі дії вчиняються … Читати далі

ВСУ про визнання права власності на нежитлові приміщення

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ  (у справі № 6-244 цс14) Частиною першою статті 328 ЦК України передбачено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Стаття 331 ЦК України встановила загальне правило, відповідно до якого право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації прав на нерухоме майно після завершення будівництва … Читати далі

ВСУ щодо встановлення батьківства за нормами СК та КпШС

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 25 лютого 2015 року у справі № 6-20цс15 За загальним правилом дії законів та інших нормативно-правових актів у часі (ч. 1 ст. 58 Конституції України) норми СК України застосовуються до сімейних відносин, які виникли після набрання ним чинності, тобто не раніше 1 січня 2004 року. … Читати далі

ВСУ: багаторічні насадження не можуть розглядатися, як окремий об’єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони знаходяться, оскільки є складовою частиною земельної ділянки.

Правова позиція, висловлена Верховним Судом України при розгляді справи № 6-14цс15 Відповідно до частини другої статті 79 ЗК України (у редакції, чинній на час отримання державного акта) право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться. Згідно із … Читати далі

ВСУ щодо кваліфікації за статтею 190 КК та 369 КК

Висновок: Якщо винний отримує від іншої особи гроші чи інші цінності нібито для передачі службовій особі як хабар, маючи намір не передавати їх, а привласнити, вчинене належить розцінювати як шахрайство і кваліфікувати за відповідною частиною статті 190 КК. Однак якщо при цьому винний сам схилив хабародавця до передачі йому цінностей, його дії належить також кваліфікувати … Читати далі

ВСУ про визнання протиправними і скасування розпоряджень, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки та скасування їх державної реєстрації, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та зобов’язання вчинити дії

Правова позиція, висловлена при розгляді справи № 6-162цс15 Прибережна захисна смуга – це частина водоохоронної зони визначеної законодавством ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено особливий режим. Існування прибережних захисних смуг визначеної ширини передбачене нормами закону (стаття 60 ЗК України, стаття 88 ВК України). Системний аналіз норм законодавства дає підстави для висновку про … Читати далі

ВСУ про відшкодування шкоди за договором про виплату винагороди

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ (у справі № 6-530 цс15) Відповідно до статті 3 КЗпП України трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, регулюються законодавством про працю. Частина друга статті 3 КЗпП України передбачає можливість установлення особливостей праці, … Читати далі

ВСУ про відшкодування збитків за договором про виплату винагороди

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 червня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-530цс15, предметом якої був спір про відшкодування збитків. Суд зробив правовий висновок про те, що відповідно до статті 3 КЗпП України трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої … Читати далі

ВСУ про виселення з гуртожитку

Правова позиція, висловлена Верховним Судом України при розгляді справи № 6-191цс15 Згідно із частинами другою, третьою статті 132 ЖК УРСР працівників підприємств, установ, організацій, які поселилися в гуртожитку в зв’язку з роботою, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення … Читати далі

Правовий висновок ВСУ у справі про виселення з гуртожитку

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 червня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-191цс15, предметом якої був спір про виселення з гуртожитку. Суд зробив правовий висновок про те, що згідно із частинами другою, третьою статті 132 ЖК УРСР працівників підприємств, установ, організацій, які поселилися в гуртожитку в зв’язку з … Читати далі

ВСУ щодо скасування розпорядження, визнання недійсним державного акта на право власності на землю, повернення земельної ділянки, зобов’язання скасувати державну реєстрацію акта та внесення змін до державного земельного кадастру

Правова позиція, висловлена при розгляді справи № 6-523цс15 Відповідно до положень статей 19, 20 ЗК України землі України за основним цільовим призначенням поділяються на відповідні категорії, у тому числі: землі житлової та громадської забудови й землі водного фонду; віднесення їх до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого … Читати далі

ВСУ щодо кваліфікації за статтею 121 КК

Висновок. Якщо смерть потерпілого настала від тяжкого ушкодження, заподіяного сильним ударом кулака в голову, то такого характеру діяння винуватого мають розцінюватись як заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, та кваліфікуватися за частиною другою статті 121 КК лише за наявності умислу винуватого щодо тяжких тілесних ушкоджень і необережності щодо смерті (тобто при змішаній формі … Читати далі

ВСУ щодо виселення на вимогу іпотекодержателя

Правова позиція, висловлена Верховним Судом України при розгляді справи № 6-1049цс15 За змістом частини другої статті 40 Закону України «Про іпотеку» та частини третьої статті 109 ЖК УРСР після прийняття рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов’язані на письмову вимогу … Читати далі

ВСУ щодо виселення на вимогу іпотекодержателя

Правова позиція, висловлена Верховним Судом України при розгляді справи № 6-1049цс15 За змістом частини другої статті 40 Закону України «Про іпотеку» та частини третьої статті 109 ЖК УРСР після прийняття рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов’язані на письмову вимогу … Читати далі

Верховний Суд України зробив правовий висновок у спорі про право на частку в будинку сторонніх для забудівника осіб

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 16 грудня 2015 року розглянув справу № 6 – 2017 цс 15, предметом якої був спір про поділ майна подружжя. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого індивідуальне житлове будівництво здійснюється з метою забезпечення житловою площею тих громадян і … Читати далі

ВСУ щодо визнання об’єктом права спільної сумісної власності подружжя земельної ділянки, приватизованої одним із подружжя в період шлюбу

Правова позиція Верховного Суду України у справі №6-2710цс15 Відповідно до положень статей 6, 17 ЗК України 1992 року, Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 15 «Про приватизацію земельних ділянок», Порядку передачі земельних ділянок у приватну власність громадян (затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 15 лютого 1993 року № … Читати далі

ВСУ: у випадку дорожньо-транспортної події за участю декількох водіїв необхідно з’ясувати ступінь участі кожного у спричиненні злочинного наслідку

ПОСТАНОВА ВСУ від 5 листопада 2015 року у справі № 5-218кс-15 Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України у складі: головуючого судді Кузьменко О.Т., суддів: Вус С.М., Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., Короткевича М.Є., Пивовара В.Ф., Пошви Б.М., Редьки А.І., Школярова В.Ф., при секретарях: Волевач О.В., Тімчинській І.О., за … Читати далі

ВСУ щодо визначення малозначності діяння

ПОСТАНОВА ВСУ від 24 грудня 2015 року у справі № 5-221кс-15 Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України у складі: головуючого секретаря Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А.І., суддів: Вус С.М., Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Короткевича М.Є., Кузьменко О.Т., Пивовара В.Ф.,  Пошви Б.М., Школярова В.Ф., за … Читати далі

Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини. Тобто, виключення зі списків особового складу військовослужбовця, звільненого з військової служби, можливе за … Читати далі

Огляд практики ЄСПП щодо умов тримання в місцях позбавлення волі та поводження з ув’язненими

Ilascu та інші проти Молдови та Росії (скарга № 48787/99). Від 08.07.2004 (Велика палата) Іліе Ілашку, молдовський опозиційний політик, засуджений до смертної кари за тероризм, протягом восьми років утримувався в суворій ізоляції в Придністров’ї. В 2001 році вирок до нього був de facto скасований, а сам заявник був звільнений. Знаходячись в камері смертників, заявник не … Читати далі

Практика ЄСПП щодо відмови від військової служби

Грандрат проти Німеччини (№ 2299/64). Доповідь Комісії від 12.12.1966. Г-н Грандрат, служитель культури Свідків Ієгова, був “повним відмовником”, тобто бажав отримати звільнення від проходження як військової, так і альтернативної громадянської служби. Він поскаржився на осуду за відмову від проходження альтернативної громадянської служби і стверджував, що став жертвою дискримінації, оскільки католичні та протестантські священики були від … Читати далі

ВСУ: вирішення колективних трудових спорів в судовому порядку законодавством України не передбачено

ПОСТАНОВА ВСУ від 07 червня 2017 року № 3-115гс17 Судова палата у господарських справах, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у складі: головуючого Ємця А.А., суддів: Берднік І.С., Гуменюка В.І., Жайворонок Т.Є., Лященко Н.П., Охрімчук Л.І., Сімоненко В.М., розглянувши заяву первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів публічного акціонерного товариства “АрселорМіттал Кривий … Читати далі

Методичні рекомендації з оподаткування діяльності адвокатів

Національна асоціація адвокатів України випустила в друк Методичні рекомендації з оподаткування адвокатської діяльності, в яких проаналізовано проблеми оподаткування, та окрему увагу приділено оподаткуванню адвокатської діяльності, що провадить незалежну професійну діяльність.

ВСУ: повторний розгляд справи не відновить порушених прав особи, викликаних тривалістю цивільного провадження у справі за його позовом та не усуне такого недоліку як відсутність у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту

ПОСТАНОВА ВСУ від 25 травня 2017 року № 6-806цс17 Верховний Суд України в складі: головуючого Лященко Н.П., суддів: Берднік І.С., Волкова О.Ф., Вус С.М., Гриціва М.І., Гуменюка В.І., Ємця А.А., Жайворонок Т.Є., Канигіної Г.В., Ковтюк Є.І., Короткевича М.Є., Кривенди О.В., Охрімчук Л.І., Пошви Б.М., Прокопенка О.Б., Романюка Я.М., Сімоненко В.М., Школярова В.Ф., розглянувши в судовому засіданні … Читати далі

ВСУ щодо підвідомчості (підсудності) справ, що виникають із корпоративних відносин

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі за № 6-381цс17 Відповідно до вимог статті 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого … Читати далі

Представництво адвокатом юридичної особи

Рада адвокаті України прийняла рішення від 07.04.2017 № 54 “Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань представництва адвокатом юридичної особи” в якому зазначає, що представництво інтересів підприємства в судах особами, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, та є найманими працівниками цього ж підприємства, можливе виключно на підставі договору про надання правової допомоги у відповідності … Читати далі

ВСУ: власник має право вимагати від осіб, які не є членами його сім’ї, а також не відносяться до кола осіб, які постійно проживають разом з ним і ведуть з ним спільне господарство, усунення порушень свого права власності у будь-який час

Правова позиція у справі №6-709цс16 Частиною першою статті 383 ЦК України та статтею 150 ЖК УРСР закріплені положення, відповідно до яких громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей та інших осіб, мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд. Частиною першою … Читати далі

ВСУ щодо визнання доказів недопустимими

ПОСТАНОВА від 16 березня 2017 року № 5-364к16 Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України у складі: головуючого судді ˗ доповідача Школярова В.Ф., суддів:Вус С.М., Канигіної Г.В., Ковтюк Є.І., Короткевича М.Є., Пошви Б.М., при секретарях: Халявці О.М., Коваленко О.В., за участю захисника прокурора Генеральної прокуратури України Курапова М.В., Ліщук О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні … Читати далі

ВСУ: акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні статті 17 КАС, не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов’язків для осіб, робота (діяльність) яких перевірялися, тому його висновки не можуть бути предметом спору

ПОСТАНОВА від 7 липня 2015 року № 21-334а15 Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого Кривенка В.В., суддів: Гриціва М.І., Коротких О.А., Кривенди О.В., Маринченка В.Л., Панталієнка П.В., Прокопенка О.Б., Терлецького О.О., розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі управління Пенсійного … Читати далі

ВСУ: придбання майна у період шлюбу, але за особисті кошти одного з подружжя, не може вважатися об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, за особисті кошти якого майно придбане

Правова позиція, висловлена Верховним Судом України при розгляді справи № 6-2641цс15 Статтею 60 СК України визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). … Читати далі

ВСУ щодо визнання недійсним заяви про згоду на укладення договору купівлі-продажу квартири, що є спільною сумісною власністю

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК у справі № 6-1587цс16 Відповідно до статті 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, … Читати далі

ВСУ щодо поділу майна, внесеного до статутного капіталу господарського товаривства майна, придбане за рахунок спільних коштів подружжя

Правова позиція (постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 червня 2015 року № 6-38цс15) Належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але і спільністю участі подружжя коштами або працею в набутті майна. Застосовуючи статтю 60 Сімейного кодексу України та визнаючи право спільної … Читати далі

ВСУ: договором не можна змінити виконання обов’язку, встановленого податковим законом щодо сплати податку на земельну ділянку

ПОСТАНОВА від 8 червня 2016 року № 21-804а16 Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого Гриціва М.І., суддів: Волкова О.Ф., Коротких О.А., Кривенди О.В., Маринченка В.Л., Панталієнка П.В., Прокопенка О.Б., Самсіна І.Л., Терлецького О.О., – розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) … Читати далі

ВСУ: задоволення позовних вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим з огляду на те, що така вимога позивача не є правильним способом захисту прав платника ПДВ

Рішення судів про задоволення позовних вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим з огляду на те, що така вимога позивача не є правильним способом захисту прав платника ПДВ. У цьому випадку правильним способом захисту позивача є вимога про зобов’язання відповідача до виконання покладених на нього законом і підзаконними актами обов’язків щодо надання органу … Читати далі

ВСУ: недоведеність фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди

Недоведеність фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди, а покупця – права на формування цієї податкової вигоди навіть за наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у зв’язку з цим юридично дефектних первинних документів, та незважаючи на наявність у платника податку доказів … Читати далі

ВСУ: порівняльний аналіз термінів «довідався» та «міг довідатися», що містяться в статті 261 ЦК України

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ  у справі за № 6-17цс17 За змістом частини першої статті 203, частини першої статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5 та 6 статті 203 цього Кодексу, і, зокрема, коли зміст правочину суперечить ЦК України, іншим актам цивільного законодавства. Отже, … Читати далі

ВСУ: Невиконання власником або уповноваженим ним органом обов’язку зажадати письмове пояснення від працівника та неодержання такого пояснення не є підставою для скасування дисциплінарного стягнення, якщо факт порушення трудової дисципліни підтверджений представленими суду доказами

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 19 жовтня 2016 року у справі № 6-2801цс15 Відповідно до статті 149 КЗпП України до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Пояснення порушника трудової дисципліни є однією з важливих форм гарантії, наданих порушнику для захисту … Читати далі

ВССУ щодо відшкодування збитків, сприченні падінням льоду з будівлі

УХВАЛА від 07 жовтня 2015 року  Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі: головуючого Кузнєцова В.О., суддів: Ізмайлової Т.Л.,Кадєтової О.В., Мостової Г.І.,Наумчука М.І.,розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_6 до комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 5 м. Чернівці про відшкодування матеріальної … Читати далі

ВСУ щодо ознак шахрайства

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 листопада 2016 року Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України у складі: головуючого, судді-доповідача – Пошви Б. М., суддів: Вус С. М., Гошовської Т. В., Канигіної Г. В., Ковтюк Є. І., Короткевича М. Є., Кузьменко О. Т., Школярова В. Ф., при секретарях: Тімчинській І. О. і Коваленко О. … Читати далі

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Посібник по статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Інформаційний листок із судової практики Європейського суду з прав людини № 199 Справа «Устименко проти України» (Заява № 32053/13)  – ЕСПЛ: Поновлення судом строку оскарження без обгрунтованої підстави є протиправним, порушує принцип правової визначеності та право на справедливий суд (ЕСПЛ, ст. 6 Конвеції про … Читати далі

ВСУ щодо ознак вимагання хабара

ПОСТАНОВА від 24 листопада 2016 року №5-149кс 16 Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України у складі: головуючого судді-доповідача Пошви Б.М., суддів: Вус С.М., Гошовської Т.В., Канигіної Г.В., Ковтюк Є.І., Короткевича М.Є., Кузьменко О.Т., Школярова В.Ф., при  секретарях: Коваленко О.В. і Тімчинській І.О., за участю прокурора Генеральної прокуратури України Курапова М.В., розглянувши у відкритому судовому … Читати далі

ВСУ: фіктивне підприємство не здійснює легальну підприємницьку діяльність навіть при умові належного оформлення первинних облікових документів при проведенні господарських операцій

“первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (копії актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) з додатками, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжних доручень, податкової звітності) не є достатніми доказами фактичного виконання операцій; спірні господарські операції не підтверджені належними первинними документами, що в сукупності з виявленими ДПІ фактами ознак фіктивної діяльності контрагента позивача свідчить про безтоварність господарських операцій, що виключає … Читати далі

ВСУ щодо поділу майна подружжя

Правова позиція у справі № 6-486цс16 Статтею 60 СК України визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, … Читати далі

ЄСПЛ визнав порушенням перегляд кримінальної справи ВСУ

В 2002 році Дмитрій Шабельников був засуджений за вбивство. Рішення національних судів вважав не справедливим, тому звернувся із заявою до Європейського суду з прав людини, яка в 2009 році задоволена та судом встановлено порушення статті 6 Конвенції  (Справа “Шабельник проти України” ). Після чого його справа передана до перегляду до Верховного Суду України. Проте Верховним Судом … Читати далі

ВСУ: суд за власною ініціативою не має права застосувати позовну давність

Правова позиція у справі № 6-3063цс16 Суд за власною ініціативою не має права застосувати позовну давність. Відповідно до ч. 3 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Без заяви сторони у спорі позовна давність застосовуватися не може за жодних обставин, оскільки можливість застосування … Читати далі

ВСУ: право власності співвласника на частку в спільному майні припиняється з пістав, передбачених статтею 365 ЦК України, але за умови, що таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї

ПОСТАНОВА  ВСУ від 23 листопада 2016 року  Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі: головуючого суддів: Охрімчук Л.І., Гуменюка В.І., Лященко Н.П., Романюка Я.М., Сімоненко В.М., розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про припинення права на частку у спільному майні та зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ … Читати далі

ВСУ щодо представництва за довіреністю

Правова позиція у справі №6-2363цс16 Юридична особа є учасником цивільних відносин і наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю (статті 2, 80, 91, 92 ЦК України). При цьому особливістю цивільної дієздатності юридичної особи є те, що така особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону … Читати далі

Щодо розуміння термінів “до”, “по” або “включно”

За змістом п.1.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013р. №14 “Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань”, день фактичної сплати суми заборгованості не включається в період часу, за який здійснюється стягнення інфляційних нарахувань та пені. Якщо у договорі виконання грошового зобов’язання визначається до настання певного терміну, наприклад, до … Читати далі

ВАСУ: податкове законодавство пов’язує виникнення прав та обов’язків платників податків не з фактом укладанням договорів (оскільки сам по собі факт укладання договору не є об’єктом оподаткування), а з фактом здійснення господарської операції

“Суди попередніх інстанцій дійшли вірного висновку, що податковим законодавством для цілей оподаткування не встановлено обов’язковість формального оформлення договорів оренди. Підставою для оподаткування в даному випадку має значення саме вчинення конкретної господарської операції. Фактичне користування суб’єктом господарювання земельними ділянками, вирощування на них сільськогосподарської продукції, сплата за них орендної плати, є господарською операцією, яка визначена ПК як … Читати далі

ВСУ щодо несправедливих умов договору лізингу

Правова позиція у справі № 6-2766цс15 Відповідно до частин першої, другої статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним … Читати далі

Використання факсимільного підпису узгоджується сторонами договору

Порядок оформлення первинних документів регулюється Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 за №996-XIV (далі – Закон №996) та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 (далі – Положення №88). У ст. 9 Закону № 996 встановлено, що первинні та зведені … Читати далі

ВАСУ щодо укладення господарських договорів у спрощений спосіб

“Відмовляючи в задоволенні позову суди попередніх інстанцій виходили з того, що між сторонами спору договір про відшкодування витрат підприємства на сплату залізничного тарифу за перевезення не укладався, а лист товариства № 06-06/6233 від 31.12.2014 не є правочином, укладеним у спрощений спосіб так як не містить всіх необхідних умов для даного виду договору. Проте погодитись з такими … Читати далі

ВСУ щодо визнання пункту договору фінансового лізінгу недійсним у зв’язку із несправедливими умовами

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК у справі № 6-1551цс16 Відносини, що виникають у зв’язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями ЦК України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, Законом України «Про фінансовий лізинг». Стаття 18 Закону України «Про захист прав споживачів» містить самостійні підстави визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача. Визначення поняття «несправедливі умови договору» закріплено в … Читати далі

ВСУ: при незаконному звільненні не передбачено іншого способу захисту ніж поновлення на роботі

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 21 травня 2014 року (справа № 6-33 цс 14) Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 41 КЗпП України трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний, зокрема, у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм … Читати далі

ВАСУ щодо оформлення актів виконанних робіт в податковій практиці

Відсутність в актах виконаних робіт певної деталізації, при умові дотримання обов’язкових реквізитів, встановлених ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для первинних та зведених облікових документів, не позбавляє їх юридичної сили та доказової цінності. ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ У Х В А Л А І М Е Н Е М   У … Читати далі

ВСУ: Невиплата звільненому працівникові всіх сум, що належать йому від власника або уповноваженого ним органу, є триваючим правопорушенням

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-788цс16 Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. Згідно із частиною першою статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх … Читати далі

ВСУ: днем виявлення шкоди (в контексті трудового права) слід вважати день підписання відповідного акта ревізії, інвентаризвції або висновку.

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 23 листопада 2016 року у справі № 6-763цс16 Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди (частина третя статті 233 КЗпП України). Днем … Читати далі

ВГСУ: Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин

З огляду на зміни у законодавстві та поетапне набуття чинності окремими законодавчими актами України, господарським судам під час вирішення корпоративних спорів потрібно застосовувати норми матеріального та процесуального права за правилом їх дії у часі: – норми матеріального права, які діяли на момент виникнення спірних правовідносин; – норми процесуального закону, чинні на час вчинення відповідних процесуальних … Читати далі

ВСУ: ознайомлення із змінами умов договору підтверджується підписом позичальника

Правова позиція у справі №6-16цс15 Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (частина перша статті 259 ЦК України). Згідно із частинами першою, другою статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох … Читати далі

ВАСУ: відісутність дозволу на виконання будівельних робіт не є безумовною підставою для знесення самочинного будівництва

У липні 2015 року Державна архітектурно-будівельна інспекція (далі – ДАБІ) України у Львівському окружному адміністративному суді пред’явила позов до ОСОБА, треті особи – Самбірська міська рада Львівської області (далі – Самбірська міська рада), про зобов’язання вчинити дії. В обґрунтування позовних вимог посилалася на те, що у зв’язку з невиконанням ОСОБА вимог припису про усунення порушення … Читати далі

Стягнення неустойки у зв’язку із простроченням термінів повернення телефону з гарантійного ремонту

У травні 2016 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до СПД ФОП ОСОБА_2 про захист прав споживачів, стягнення неустойки у зв’язку із простроченням термінів повернення телефону з гарантійного ремонту позовом. В обґрунтування зазначає, що 30 січня 2015 року він придбав мобільний телефон LG G3 C\H вартістю 6 774 грн 80 коп. в магазині «Фокстрот» … Читати далі

ВАСУ про місце винесення постанови ДАІ

Водій прямо визнав перевищення швидкості, проте штраф скасовано судом, оскільки інспектор виніс постанову на дорозі, а не за місцезнаходженням ДАІ ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ У Х В А Л А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 26 жовтня 2016 року                               м. Київ                              К/800/37207/15 Колегія суддів Вищого адміністративного суду України … Читати далі

Права адвоката в рішенні Європейського Суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ СПРАВА “Головань ПРОТИ УКРАЇНИ” (CASE OF GOLOVAN v. UKRAINE) Заява № 41716/06 Стислий виклад остаточного рішення від  5 липня 2012 року 5 травня 2005 року в приміщенні, яке належить на праві приватної власності подружжю,  заявнику та заявниці, та яке заявник використовував для здійснення адвокатської діяльності, на підставі постанови слідчого співробітниками … Читати далі

Стягнення коштів з Державного бюджету України у зв’язку із невиконанням рішення суду органом ДВС

Невиконання рішення суду визначається як порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА Справа № 22ц/796/446/2017  Головуючий у 1-й інстанції – Юзькова О.Л. РІШЕННЯ ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   25 січня  2017  року колегія суддів судової палати з розгляду  цивільних справ Апеляційного суду м. Києва у складі : головуючого – Шахової О.В.             суддів Вербової … Читати далі

Визнання доказів недопустимими

Обшук є процесуальною дією, що проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді. Адвокатам завжди слід звертати увагу суду на порядок та законність отримання … Читати далі

ВСУ щодо дослідження доказів у кримінальній справі

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 21 січня 2016 року Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України у складі: головуючого судді Кузьменко О.Т., суддів: Вус С.М., Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., Ковтюк Є.І., Пивовара В.Ф., Пошви Б.М., Редьки А.І., Школярова В.Ф., при секретарях: Волевач О.В., Коваленко О.В., за участю: начальника Управління … Читати далі