5. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

До Господарського суду Волинської області
проспект Волі, 54А, Луцьк, Волинская, 43000

Позивач: Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення
вул. Дорогожицька, буд. 10, м. Київ, 04112, код ЄДРПОУ 01190043
в особі Волинської філії Концерну РРТ
вул. Варшавська, буд. 5, місто Ковель, Волинська обл., 45007

Відповідач: Колективне будівельно-монтажне
підприємство «Орбіта-Рожище»
вул. Коте Шилокадзе, буд. 133, місто Рожище,
Рожищенський район, Волинська обл., 45100

Позовна заява
про стягнення 26 917,50 грн.

15.12.2014 між Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення в особі Волинської філії Концерну РРТ та колективним будівельно-монтажним підприємством «Орбіта-Рожище» укладено договір будівельного підряду № 0505/2014.
Відповідно до ст. 174 ГК України господарські зобов’язання можуть виникати, зокрема, з договору. Між сторонами зобов’язання виникло з договору підряду № 0505/2014 від 15.12.2014.
Правочином, відповідно до ч. 1 ст. 202 ЦК України, є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
У відповідності до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Згідно з ч. 2 ст. 837 ЦК України договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Відповідно до п.1.1 договору підрядник зобов’язується виконати капітальний ремонт приміщень
РСТ-Підгайці (приміщення радіомовної станції, приміщення дизельної і котельні, приміщення радіорелейної станції), відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов’язується передати підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти об’єкт та оплатити роботи.
У відповідності до п. 2.1. Договору вартість будівництва становить 765248,40 грн. в тому числі ПДВ.
Згідно п. 2.2. Договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість.
Відповідно до ч.1 ст.853 ЦК України замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
З актів приймання виконаних будівельних робіт, які підписані між сторонами, за березень та травень 2015року вбачається, що виконавцем були проведенні роботи по договору № 0505/2014 від 15.12.2014. Загальна вартість робіт склала 310510,80 грн.
Вищезазначений Акт відповідачем підписаний без заперечень, в тому числі відсутні зауваження щодо строку та якості виконання робіт.
Згідно ст. 883 ЦК України, підрядник відповідає за недоліки збудованого об’єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.
Статтею 853 ЦК України, передбачено, що замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.
У відповідності до ст. 852 ЦК України, якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.
Згідно ст. 857 ЦК України, робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.
Відповідно до ст. 858 ЦК України, якщо роботи виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника: безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; пропорційного зменшення ціни роботи; відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які від відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов’язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
Таким чином, відповідальність підрядника за неналежну якість роботи визначена спеціальними нормами, які регулюють відносини за договорами підряду.
Державною фінансовою інспекцією у Волинській області проведено ревізію фінансово – господарської діяльності Волинської філії Концерну РРТ за період з 01.05.2014 по 31.10.2015 та за результатами ревізії ДФІ України направила Концерну РРТ письмову вимогу від 31.03.2016 № 06-14/316 «Про усунення порушень», згідно якої виявлено завищення вартості виконання робіт КБМП «Орбіта-Рожище» по капітальному ремонту приміщення дизельної та котельні РСТ-Підгайці на загальну суму 26917,50 грн., що є порушенням р. 3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000.
Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема і відшкодування збитків.
За загальним положенням цивільного законодавства, зобов`язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 ЦК України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема є договір та інші правочини та юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.
У відповідності до ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, серед іншого, є завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі, а згідно ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.
Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: витрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 16 ЦК України відшкодування збитків є одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів.
Збитками відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України, зокрема, є втрати, які особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).
Право на відшкодування завданих збитків виникає при наявності складу цивільного правопорушення: порушення цивільного права чи інтересу; завдання збитків, причинного зв’язку між порушенням права та збитками, наявність винної поведінки.
Як визначено ч.1 ст.22, ч.1 ст. 623 ЦК України відшкодуванню підлягають збитки, що завдані правопорушенням. Тобто відшкодуванню підлягають збитки, які знаходяться у причинному зв`язку з правопорушенням. За таких умов визнається, що причинний зв`язок між порушенням та збитками має бути безпосереднім або прямим.
Відповідно до ст. 55 Конституції України, ст.ст. 15,16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

З довідки та вимоги ДФІ України вбачається, що відповідачем завищено вартість виконаних робіт по договору на суму 1044 грн., оскільки відсутні підтверджуючі первинними документами кількості відпрацьованих машино-годин.
Таким чином дії відповідача щодо порушення господарського зобов’язання є неправомірними та спричинили понесення позивачем втрат, що відобразились у завищенні вартості виконаних робіт по договору на суму 1044 грн., а відтак, наявний причинно-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою відповідача та збитками позивача.
Умовою відповідальності за правопорушення є вина заподіювача збитків, тобто винною дією є невиконання, відмова від виконання або неналежне виконання зобов’язань. Кредитор, вимагаючи відшкодування збитків, має довести три перші умови відповідальності, зокрема факт наявності протиправної поведінки боржника, розмір збитків, причинний зв’язок. Вина боржника у порушенні презюмується та не підлягає доведенню кредитором.

З урахуванням викладеного та на підставі статей 15, 16, 22, 623, 852, 857, 858 Цивільного кодексу України, 22, 54-56, 32 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з колективного будівельно-монтажного підприємства «Орбіта-Рожище» (45100, Волинська обл., Рожищенський район, місто Рожище, вул. Коте Шилокадзе, буд. 133, код ЄДРПОУ) на користь Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 10, код ЄДРПОУ) в особі Волинської філії Концерну РРТ (45007, Волинська обл., місто Ковель, вул. Варшавська, буд. 5, код ЄДРПОУ ВП:) 1044 грн. (одну тисячу сорок чотири гривні) матеріальної шкоди (завданих збитків) та витрати по сплаті судового збору в розмірі 53,45 грн. (пятдесят три гривні сорок пять копійок).

Додатки:

«_»____ 2016 року

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.