3. Конституційні гарантії захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Механізм правової допомоги, що може бути надана адвокатом при захисті цих прав.

Конституція України закріплює цілу систему гарантій захисту честі, гідності та ділової репутації. До першої групи таких гарантій необхідно віднести уповнова­жуючі норми. Так, стаття 3 Основного Закону визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. У цій статті вказано, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря­мованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 21 Конституції України проголошує, що усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Ще однією важливою конституційною гарантією захисту честі, гідності та діло­вої репутації особи є визнання прав і свобод людини та громадянина, закріплених Конституцією, невичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Яскравим прикладом конституційної гарантії захисту честі та гідності особи є конституційне положення, закріплене у статті 23 Основного Закону України. Це по­ложення, гарантуючи кожній людині право на вільний розвиток своєї особис­тості, одночасно вказує, що межею реалізації цього права є права і свободи інших людей, а також обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Таким чином, створюється ще одна гарантія захисту честі та гідності особи, оскільки їх необхідною передумовою є вільний розвиток особистості.

Необхідною умовою забезпечення захисту честі та гідності особи є гаранту­вання рівності конституційних прав і свобод громадян, визнання їх рівності перед законом (ст. 24 Конституції України). Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Усі перераховані вище конституційні гарантії мають загальний характер. Стат­тя 28 Конституції України закріплює спеціальну конституційну гарантію захисту честі та гідності особи. Згідно з вказаною статтею кожен має право на повагу його гідності. Це, зокрема, передбачає, що ніхто не може бути підданий катуван­ню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводжен­ню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медич­ним, науковим чи іншим дослідам.

Повага до честі та гідності особи вимагає також реалізації права на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його препинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 72 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не вручено вмо­тивованого рішення суду про тримання під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затриман­ня, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затри­маний має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Важливою конституційною гарантією захисту честі та гідності особи є заборо­на втручання в особисте і сімейне життя особи, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного доб­робуту та прав людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Особливою групою гарантій захисту честі та гідності особи є гарантії, які пе­редбачають необхідність обмеження у передбачених законодавством випадках прав людини з метою захисту честі та гідності, репутації особи. Так, наприклад стаття 34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. У цій самій статті передбачено, що здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, терито­ріальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенню чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіден­ційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Таке саме обмеження передбачено щодо реалізації права власності, використан­ня якого не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян.

Стаття 68 Конституції України формулює загальний обов’язок неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Стаття 297 Цивільного кодексу України також гарантує право на повагу до гідності та честі. Згідно з цією статтею кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. Стаття 299 Цивільного кодексу України закріплює право на недоторканність ділової репутації. Фізична особа має право на недоторканність своєї ділової репутації і може зверну­тися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.