12. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють ці питання.

Стаття 4 Конституції України. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 25 Конституції України. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Основними нормативно-правовими актами з питань громадянства України є Закон України “Про громадянство України”, Указ Президента України від 27 березня 2001 року № 215 “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”, Указ Президента України від 06.04.2011 № 405 «Питання Державної міграційної служби України», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1111 «Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України» (із змінами), Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджений Наказом МВС України від 02.02.2012 № 84, Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» (із змінами), Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства закордонних справ України від 25.12.2003 № 1598/260 «Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України та журналу їх обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 за № 105/8704 (із змінами) (далі – Наказ № 1598/260).
Оформлення набуття громадянства України здійснюється виключно за ініціативою особи. Клопотання про набуття громадянства України може подати не тільки особа без громадянства, а й іноземець, який зобов’язується припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту реєстрації його громадянином України. Особи, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, документуються тимчасовими посвідченнями громадянина України терміном до 2 років. Паспорти громадянина України таким особам видаються лише після припинення ними іноземного громадянства або в разі подання декларацій про відмову від іноземного громадянства. Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.
Документи, що підтверджують громадянство України: паспорт громадянина України; свідоцтво про належність до громадянства України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Оформлення документів щодо набуття особою громадянства України:
1. Набуття громадянства України за народженням.
Відповідно до статті 7 Закону України “Про громадянство України”4, особа є громадянином України, якщо (будь-який з пунктів)*: батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України; народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України; народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави; народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків; народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем; є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда).Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.
* – Перелічені умови дійсні з 1 березня 2001 року (набрання чинності Законом України “Про громадянство України”. У випадку виникнення проблем, пов’язаних із громадянством особи, що народилася до цієї дати, необхідно звернутися до найближчого територіального органу ДМС України.
Необхідні документи:
Заява подається одним із батьків дитини або законним представником дитини.
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.
Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються:
Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, один з її батьків подає такі документи: заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням; копію свідоцтва про народження особи; копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент її народження.
Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, один з її батьків подає: заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням; копію свідоцтва про народження особи; копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і проживали на законних підставах на території України.
Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, один з її батьків подає: заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням; копію свідоцтва про народження особи або інший документ, який підтверджує факт народження особи за межами України; копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і на законних підставах постійно проживали на території України; декларацію про ненабуття особою громадянства іншої держави за народженням.
Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, один з її батьків подає: заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням; копію свідоцтва про народження особи; копії документів, які підтверджують факт перебування батьків особи у громадянстві іншої держави (інших держав) на момент її народження; копії документів, які підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження; декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків.
Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і яка не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, один з її батьків подає: заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням; копію свідоцтва про народження особи; копію посвідчення біженця, виданого тому з батьків особи, якому надано статус біженця в Україні, або копію документа, що підтверджує факт надання одному з батьків особи притулку в Україні; декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків або декларацію про набуття особою за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, один з її батьків подає такі документи: заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням; копію свідоцтва про народження особи; документи, які підтверджують, що на момент народження особи один з її батьків перебував у громадянстві іншої держави (інших держав), а інший – був особою без громадянства; документи, що підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем.
Для оформлення набуття громадянства України за народженням новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), законний представник дитини подає такі документи: заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням; копію свідоцтва про народження дитини.
Термін розгляду заяви до трьох місяців
Підстави для відмови у наданні послуги: відсутніть підстав для отримання послуги; невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

2. Набуття громадянства України за територіальним походженням.
Відповідно до статті 8 Закону України “Про громадянство України”, особа без громадянства або іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подав заяву про набуття громадянства України, а також його неповнолітні діти, реєструються громадянами України, якщо така особа (один з варіантів): сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України Закону України “Про правонаступництво України”; сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).
Необхідні документи:
Заява подається особисто, одним із батьків дитини або іншим законним представником дитини.
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.
Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 24-44 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”.
Термін розгляду заяви до трьох місяців
Підстави для відмови у наданні послуги: відсутніть підстав для отримання послуги; невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

3. Прийняття до громадянства України.
Відповідно до статті 9 Закону України “Про громадянство України”, іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є (одночасне виконання)*:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років (Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України “Про імміграцію”. Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в’їхали в Україну особами без громадянства, – на три роки з моменту в’їзду в Україну. Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України);
4) отримання дозволу на імміграцію (Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця
в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або які
прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.);
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування (Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування (Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.).
Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.
Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3-6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” ( 2491-14 ) (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.
До громадянства України не приймається особа, яка:
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.
Від сплати державного мита звільняються: громадяни Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні, за подачу заяви про прийняття до громадянства України; інваліди І та ІІ груп
Заява подається особисто, одним із батьків дитини або іншим законним представником, який має дозвіл на імміграцію в Україну
Необхідні документи:
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. В залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 45-51 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”. Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує підстави для звільнення від його сплати (разом із копією).
Термін розгляду заяви не більше 1 року. Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України дітей, осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства не повинен перевищувати 9 місяців з дня їх надходження.

3. Поновлення у громадянстві України.
Поновлення у громадянстві України застосовується щодо осіб, громадянство яких було припинено відповідними указами Президента України
Необхідні документи:
Заява подається особисто. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. Крім того, в залежності від умов поновлення у громадянстві України, подаються документи, визначені п.п. 52-551 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”
Термін розгляду заяви до трьох місяців.
У громадянстві України не поновлюється особа, яка: вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави; вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином; втратила громадянство України у зв’язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей чи фальшивих документів або стосовно якої рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 Закону (якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України); невиконання підстав для отримання послуги; невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

4. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення.
Відповідно до статті 11 Закону України “Про громадянство України”, дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном. Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, що постійно проживає на території України стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення.
Необхідні документи:
Заява подається особисто або одним з усиновителів. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. Крім того, в залежності від умов набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 56-59 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”
Термін розгляду заяви до трьох місяців

5. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя.
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга – особою без громадянства. Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга – іноземцем. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров’я, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна або піклувальника. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, сім’ї патронатного вихователя, якщо хоча б один із батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів є громадянином України.
Необхідні документи:
Заява подається (один з варіантів): особисто; одним з опікунів чи піклувальників дитини; одним із батьків-вихователів; одним із прийомних батьків; одним із патронатних вихователів; адміністрацією дитячого закладу чи закладу охорони здоров’я. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 60-641 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”
Термін розгляду заяви до трьох місяців

6. Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України.
Встановлення опіки громадянина України над іноземцем або особою без громадянства, що визнані судом недієздатними та проживають в Україні на законних підставах. Відповідно до статті 13 Закону України “Про громадянство України”, іноземець або особа без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, визнані судом недієздатними, над якими встановлено опіку громадянина України, набувають громадянство України з моменту набрання чинності рішенням про встановлення опіки.
Необхідні документи:
Заява подається опікуном. Опікун, що звертається до підрозділу ДМС України з питань громадянства, подає: копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування опікуна особи, яка визнана судом недієздатною, у громадянстві України; заяву про оформлення набуття особою, яка визнана судом недієздатною, громадянства України внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України; дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) особи, яка визнана судом недієздатною; копію рішення суду про встановлення над особою, яка визнана судом недієздатною, опіки; документ, що підтверджує проживання особи, яка визнана судом недієздатною та над якою встановлено опіку, на території України.
Термін розгляду заяви до трьох місяців.

7. Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них.
Відповідно до статті 14 Закону України “Про громадянство України”, датою набуття громадянства України у цьому випадку є дата реєстрації набуття особою громадянства України.
Необхідні документи:
Заява подається одним з батьків дитини, що є громадянином України. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. Крім того, в залежності від умов набуття громадянства України, подаються документи, визначені п.п. 66-69 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”
Термін розгляду заяви до трьох місяців

8. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства.
Відповідно до статті 15 Закону України “Про громадянство України”, у разі визнання батьківства (материнства) або встановлення факту батьківства (материнства) дитини, мати (батько) якої є іноземцем або особою без громадянства, а батьком (матір’ю) визнано громадянина України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України.
Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є особою без громадянства, також набуває громадянство України за вищезазначених умов.
Датою набуття громадянства України в таких випадках є дата народження дитини (особи) або дата набуття громадянства України батьком чи матір’ю, якщо вони набули громадянство України після народження дитини (особи).
Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є іноземцем, набуває громадянство України за вищезазначених умов, якщо вона подала заяву про набуття громадянства України та зобов’язання припинити іноземне громадянство.
Датою набуття громадянства України у цьому випадку є дата реєстрації набуття особою громадянства України.
Необхідні документи:
Заява подається особисто, одним з батьків дитини або іншим законним представником. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. Крім того, в залежності від умов набуття громадянства України, подаються документи, визначені п.п. 70-77 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”
Термін розгляду заяви до трьох місяців.

9. Оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином України.
Відповідно до статей 3 та 6 Закону України «Про громадянство України» фізичні особи мають правові підстави для встановлення належності до громадянства України та набуття громадянства України і звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою.
Необхідні документи:
Заява подається особисто фізичною особою або через своїх законних представників. Для одержання адміністративної послуги з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України одержувач подає заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефон. До заяви додаються такі документи: платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї послуги; 2 фотокартки розміром 35 х 45мм. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.
Довідка оформляється і видається заявникові після прийняття рішення про оформлення належності до громадянства України або після отримання повідомлення про прийняття до громадянства України відповідним Указом Президента України не пізніше ніж через 10 днів після прийняття відповідного рішення.
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі довідки визначені статтею 21 Закону України «Про громадянство України», а саме, рішення про оформлення набуття громадянства України
скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.

10. Видача тимчасового посвідчення громадянина України.
Тимчасове посвідчення громадянина України видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України.
Необхідні документи:
Заява подається особисто фізичною особою або її представником. До заяви додаються такі документи: платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги; заява-анкета для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України, форма якої затверджена спільним наказом МВС та МЗС від 25.12.2003 № 598/260; довідка про реєстрацію особи громадянином України; 2 фотокартки розміром 35 х 45 мм; особи, які постійно проживають в Україні, подають копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Документи приймаються за умови пред’явлення наявного паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.
Термін розгляду заяви 10 днів. Строк дії документу, що є результатом отримання послуги до 2 років.

Стаття 17 Закону, громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами
України.

Стаття 18. Вихід з громадянства України
Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням.
Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина.
Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.
Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з
громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.
Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон і її батьки вийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.
Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який вийшов з громадянства України.
Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням того з батьків, який вийшов з громадянства України.
Дитина, яка відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.
Дитина, яка набула громадянство України за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями чи особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.
Дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий є іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем.
Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.
Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.
Вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.
Стаття 19 Закону, підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:
а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою.
Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України.
Стаття 20 Закону, громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.