Категорії «VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право»

1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяльності. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. Обмеження у здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності.

Стаття 1 ГК. Предмет регулювання 1. Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання 1. Учасниками відносин у сфері господарювання …

2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Глава 3 ГК «ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ» Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання 1. Держава підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання, що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб’єкти господарювання отримують можливість вибору необхідного товару і при цьому окремі …

3. Суб’єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб’єкта господарювання. Установчі документи. Печатки. Припинення суб’єкта господарювання.

Стаття 55 ГК. Поняття суб’єкта господарювання 1. Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 2. Суб’єктами господарювання є: 1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до …

4. Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура підприємства. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства. Майно підприємств. Об’єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства.

Глава 7 ГК «ПІДПРИЄМСТВО» Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання 1. Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. 2. Підприємства можуть …

5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державної реєстрації. Установчі документи. Статутний капітал та фонди господарського товариства. Припинення господарського товариства. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань.

Глава 9 ГК «ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА» Стаття 79. Поняття господарського товариства 1. Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника. 2. Засновниками і учасниками …

6. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення та припинення виробничого кооперативу. Членство у виробничому кооперативі.

Глава 10 ГК «ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ» Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності 1. Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників). 2. Підприємствами колективної власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом. Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів 1. Кооперативи …

7. Приватні підприємства. Поняття іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями. Фермерське господарство.

Глава 11 ГК «ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ» Стаття 113. Приватні підприємства 1. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. …

8. Поняття об’єднання підприємств. Види і організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.

Глава 12 ГК «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» Стаття 118. Поняття об’єднання підприємств 1. Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. 2. Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до цього …

9. Громадянин як суб’єкт господарювання. Кредитні спілки. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Глава 13 ГК «ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання 1. Громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу. 2. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, …

10. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав.

Глава 14 ГК «МАЙНО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Стаття 133. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 1. Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права – право господарського відання, право оперативного управління. Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), …

11. Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання.

Глава 15 ГК «ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання 1. Відповідно до Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського …

12. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця.

Глава 16 ГК «ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності 1. Відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. 2. До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення …

13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Законодавство про корпоративні права держави.

Глава 17 ГК «ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Стаття 163. Цінні папери та їх види 1. Суб’єкти господарювання в межах своєї компетенції та відповідно до встановленого законодавством порядку можуть випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб’єктів господарювання. Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або …

14. Господарські зобов’язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов’язань. Надання адвокатом правової допомоги суб’єктам господарювання.

Глава 19 ГК «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» Стаття 173. Господарське зобов’язання 1. Господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь …

15. Загальний порядок та умови укладання господарських договорів. Істотні умови господарського договору. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. Галузі та види господарської діяльності. Спеціальний режим господарювання.

Глава 20 ГК «ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ» Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання 1. Майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання або між суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єктами – юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов’язаннями. 2. Кабінет Міністрів України, уповноважені ним або законом органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб’єктам господарювання …

16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб’єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори і види іноземних інвестицій. Правова допомога адвоката у цих сферах.

Стаття 68 ГК. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. 2. Порядок використання коштів підприємства в іноземній валюті визначається цим Кодексом та іншими законами. 3. Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої …

17. Система господарських судів України, їх завдання і компетенція. Принципи господарського судочинства. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Форми судового процесу. Міжнародний комерційний арбітраж.

Система господарських судів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складає: Ч.2 ст.21 Закону, місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. Ч.3 ст.22 Закону, місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції. Ч.3 ст. 26 Закону, апеляційними судами з розгляду господарських справ …

18. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. Порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки її розгляду. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів. Участь адвоката у таких справах.

Розділ II ГПК «ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ» Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою. Порядок досудового врегулювання спорів визначається цим Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин. Порядок досудового врегулювання господарських спорів не …

19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Ціна позову. Подання зустрічного позову. Сторони і треті особи у судовому процесі, їх права та обов’язки. Представники сторін і третіх осіб у господарському суді. Судові витрати, їх склад та розподіл.

Розділ I ГПК «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Стаття 1. Право на звернення до господарського суду Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (далі – підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою …

20. Поняття та види доказів у господарському процесі. Належність і допустимість доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Участь адвоката на цій стадії. Підстави звільнення від доказування.

Розділ V ГПК «ДОКАЗИ» Стаття 32. Поняття і види доказів Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: …

21. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Участь адвоката під час судового розгляду господарських спорів. Виконання рішень господарського суду. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання.

Розділ XI ГПК «ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ» Стаття 69. Строк вирішення спору Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено господарським судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви. У …

22. Оскарження рішень та ухвал господарських судів в апеляційному та касаційному порядку. Строки, порядок і наслідки такого оскарження. Межі перегляду. Перегляд судових рішень Верховним судом України та за нововиявленими обставинами. Участь адвоката на цих стадіях господарського процесу.

Розділ XII ГПК «ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ» Стаття 91. Право апеляційного оскарження Сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Ухвали місцевого господарського …