Категорії «V. Цивільне процесуальне право»

1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.

Дія цивільних процесуальних норм у часі — визначається відповідно до правила про те, що незалежно від часу порушення цивільної справи в суді, при здійсненні процесуальних дій застосовується той процесуальний закон, який діє на момент здійснення таких дій. Відповідно до ч. 3 ст. 2 ЦПК  провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час …

2. Принципи цивільного процесуального права.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України основними засадами є: 1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом (суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, …

3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності.

Відповідно до статті 107 ЦПК, усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами. Особливості підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду, визначається ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін. Підсудність справ, у яких однією із сторін є …

4. Докази та засоби доказування. Обов’язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог.

Відповідно до статті 57 ЦПК, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема …

5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.

Забезпечення позову і забезпечення доказів – дві самостійні процедури. З огляду на дію принципу диспозитивності, вони здійснюються за заявою особи, яка бере участь у розгляді справи. Стаття 151 ЦПК, суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову. У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено: 1) …

6. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу.

Стаття 90 ЦПК, заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали. Стаття 91 ЦПК, видами заходів процесуального примусу є: 1) попередження (стаття 92 ЦПК – …

7. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.

Стаття 79 ЦПК, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються Законом України «Про судовий збір». До витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать: 1) витрати на правову допомогу (стаття 84 ЦПК – витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги …

8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення.

Відповідно до статті 1 ЦПК, своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ — одне з основних завдань цивільного судочинства. Цьому завданню разом з іншими процесуальними засобами покликані слугувати й процесуальні строки, які встановлюються законом або судом для здійснення тих або інших процесуальних дій (стаття 67 ЦПК). З метою забезпечення швидкого правового захисту в законі встановлені, зокрема, …

9. Сторони в цивільному процесі, їхні права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб. Адвокат як представник у цивільному процесі.

Стаття 26 ЦПК визначає, що у справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. У справах наказного та окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано …

10. Пред’явлення позову. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги стороні з цих питань адвокатом.

Позов — звернення позивача до суду з вимогою про розгляд та вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Форма і зміст зустрічної позовної заяви мають відповідати вимогам, встановленим для позовної заяви, що передбачені статтями 119-120 ЦПК. Стаття 118 ЦПК, позов пред’являється шляхом подання позовної заяви …

11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

Стаття 119 ЦПК, позовна заява подається в письмовій формі. Позовна заява повинна містити: 1)найменування суду, до якого подається заява; 2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі; 3) зміст позовних вимог; 4) ціну …

12. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.

Стаття 197 ЦПК, суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду. У разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до …

13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі».

Рішення суду – це акт правосуддя у цивільній справі, який ґрунтується на встановлених у судовому засіданні фактах та застосуванні норм матеріального та процесуального права. Стаття 208 ЦПК, судові рішення викладаються у таких формах: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови. Питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у …

14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення».

Виникнення, зміна або припинення правовідносин залежать від юридичних фактів, що досить часто підтверджуються відповідними документами. У разі відсутності останніх, факти можна встановити в суді у порядку окремого провадження. У позовному провадженні суд також досліджує і встановлює юридичні факти, але там їх аналіз необхідний для формування висновків про права і обов’язки сторін, що сперечаються. В окремому …

15. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування судового наказу. Судова практика.

Наказне провадження — це особливий спрощений вид цивільного процесу, спрямований на швидкий та ефективний захист безспірних прав осіб шляхом видачі судового наказу, що одночасно є судовим рішенням та виконавчим документом. У законодавстві України наказне провадження було впроваджено ЦПК, який було прийнято 18.03.2004. Оскільки цей інститут для вітчизняної правової системи новий, а його законодавче регулювання — …

16. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.

Стаття 224 ЦПК, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. У разі …

17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Заперечення на апеляційну скаргу. Методика складання апеляційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку».

Стаття 291 ЦПК, апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується. Стаття 292 ЦПК, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив …

18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ в касаційному порядку».

Стаття 323 ЦПК, касаційною інстанцією у цивільних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Стаття 324 ЦПК, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки, мають право оскаржити у касаційному …

19. Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в суді апеляційної і касаційної інстанцій, чим вони відрізняються від промови адвоката в суді першої інстанції в цивільній справі.

Подання додаткових документів за чинним ЦПК можна розглядати або у контексті нових обставин, які підлягають встановленню судом апеляційної інстанції, або у зв’язку із доповненнями чи змінами апеляційної чи касаційної скарги. У першому випадку в апеляційній скарзі слід зазначити нові обставини, які необхідно встановити, зазначити докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів …

20. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах. Судова практика Верховного Суду України (навести приклади конкретних рішень Верховного Суду України, якими вирішено питання неоднакового застосування судом (судами) касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права.

Стаття 353 ЦПК, Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом. Стаття 354 ЦПК, сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку. Заява про перегляд судових рішень …

21. Виконання судових рішень. Надання адвокатом правової допомоги сторонам на цій стадії.

Конституцією України (стаття 124) визначено, що судові рішення ухвалюються іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України. Це правило більш чітко регламентовано у ЦПК (статті 14, 367-382, 383-389). Судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та …

22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.

Стаття 201 ЦПК, суд зобов’язаний зупинити провадження у справі, про що постановляє ухвалу, у разі: 1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво; 2) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі; 3) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або …